114

Thượng Đế mang dân Ít-ra-en
ra khỏi Ai-cập

  1Khi dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập,
   nhà Gia-cốp rời bỏ một xứ ngoại quốc.
  2Giu-đa trở thành nơi thánh cho Chúa;
   Ít-ra-en trở nên đất Ngài cai trị.
  3Hồng hải nhìn xong liền bỏ chạy;
   sông Giô-đanh chảy lùi lại.
  4Núi nhún nhảy như dê đực,
   và đồi nhảy nhót như cừu non.
  5Nầy biển, sao ngươi bỏ chạy?
   Nầy sông Giô-đanh, sao ngươi chảy lùi lại?
  6Nầy núi, sao các ngươi nhảy
   như dê đực?
   Còn đồi, sao các ngươi nhảy nhót như cừu non vậy?
  7Hỡi trái đất, hãy run sợ trước mặt Chúa,
   trước mặt Thượng Đế của Gia-cốp.
  8Ngài biến tảng đá ra ao nước,
   biến khối đá cứng ra suối nước.