114

Singx Nzung 114

Siex Maengc Zipv Nyei Nzung

  1I^saa^laa^en Mienh yiem I^yipv cuotv wuov zanc,
   se Yaakopv nyei zeiv-fun leih nqoi gorngv ganh nyungc waac nyei fingx,
  2Yu^ndaa benx Tin-Hungh nyei singx dinc,
   I^saa^laa^en benx ninh gunv nyei guoqv.
  3Koiv mangc buatc liuz ziouc biaux,
   Jor^ndaen Ndaaih yaac liouc daaux nqaang.
  4Zuangx mbong biu hnangv ba'gi yungh gouv nor,
   mbong-aiv tiux hnangv ba'gi yungh dorn.
  5O koiv aac, meih weic haaix diuc biaux?
   O Jor^ndaen Ndaaih aac, meih weic haaix diuc liouc daaux nqaang?
  6Domh mbong aac, meih weic haaix diuc biu hnangv ba'gi yungh gouv?
   Fiuv-mbong aac, meih weic haaix diuc tiux hnangv ba'gi yungh dorn?
  7Ndau-beih aac, oix zuqc yiem Ziouv nyei nza'hmien dongz,
   se dorng jienv Yaakopv nyei Tin-Hungh,
  8dongh bun la'bieiv tiuv benx wuom-domh,
   bun la'bieiv-mbaengx tiuv benx wuom-zingv wuov dauh.