115

1Chúa Hằng Hữu!
Chúa đầy khoan nhân, chân thật.
Nguyện vinh quang quay về Danh Chúa,
Xin đừng về danh dự chúng con.
2Đừng cho các dân tộc hỏi nhau:
"Thần chúng nó bây giờ ở đâu?"
3Thượng Đế chúng con ngự trên trời,
Toàn năng làm mọi việc tuyệt vời.
4Còn thần chúng nó bằng bạc vàng,
Chế tạo do bàn tay loài người;
5Có miệng không nói năng,
Và mắt không thấy đàng,
6Tai xa lạ âm thanh,
Mũi nào biết hôi tanh,
7Tay lạnh lùng vô giác,
Chân bất động khô cằn,
Họng im lìm cứng ngắt.
8Người chế ra hình tượng,
Và người thờ tà thần
Đều giống như hình tượng!
9Y-sơ-ra-ên, khá tin cậy Thượng Đế,
Đấng cứu trợ! Thần che chở!
10Nhà A-rôn, hãy tin cậy Ngài,
Đấng cứu trợ! Thần che chở!
11Người kính sợ Chúa,
Hãy tin cậy Ngài!
Đấng cứu trợ, Thần che chở!
12Chúa Hằng Hữu ghi nhớ chúng ta,
Và ban phúc dồi dào.
Ngài ban phúc cho Y-sơ-ra-ên
Và dòng họ A-rôn.
13Chúa ban phúc cho
Người kính sợ Ngài
Vô luận lớn nhỏ.
14Nguyện cầu Thượng Đế
Giáng phúc triền miên
Cho các anh em
Và cho con cháu
15Anh em hưởng phúc
Từ Chúa oai quyền,
Lập địa tạo thiên.
16Chúa ngự trên trời,
Đất cho loài người
Làm nơi cư ngụ.
17Người đã chết làm sao ca tụng Chúa,
An giấc rồi, nín lặng cả thiên thu.
18Nhưng chúng con luôn luôn tôn vinh Ngài,
Từ nay cho đến muôn đời về sau. Ha-lê-lu-gia!