115

Chỉ có một Thượng Đế chân thật mà thôi

  1Chúa ôi, vì tình yêu và sự thành tín Ngài,
   vinh hiển thuộc về Chúa,
   chứ không thuộc về chúng tôi!
  2Tại sao các dân hỏi,
   “Thượng Đế của chúng đâu rồi?”
  3Thượng Đế chúng tôi trên thiên đàng.
   Ngài làm điều Ngài thích.
  4Các tượng chạm của họ bằng bạc và bằng vàng,
   do tay người làm ra.
  5Chúng có miệng mà chẳng nói được.
   Có mắt chẳng thấy.
  6Có lỗ tai chẳng nghe.
   Có mũi chẳng ngửi được.
  7Có tay không sờ được.
   Có chân chẳng đi được.
   Cổ họng chẳng phát ra được tiếng nào.
  8Người nào tạc tượng cũng sẽ y như thế,
   còn ai tin tưởng vào các tượng ấy cũng vậy.
  9Hỡi dòng họ Ít-ra-en, hãy tin cậy Thượng Đế.
   Ngài là Đấng cứu giúp và bảo vệ ngươi.
  10Hỡi gia đình A-rôn, hãy tin cậy Thượng Đế.
   Ngài là Đấng giúp đỡ và bảo vệ các ngươi.
  11Những ai tôn kính Thượng Đế hãy tin cậy Ngài.
   Vì Ngài là Đấng giúp đỡ và bảo vệ ngươi.
  12Chúa nhớ chúng ta và chúc phước cho chúng ta.
  Ngài sẽ ban phước cho dòng họ Ít-ra-en;
   Ngài sẽ ban phúc lành cho gia đình A-rôn.
  13Chúa sẽ ban ân phúc cho những ai tôn trọng Ngài,
   từ người lớn nhất cho đến người nhỏ nhất.
  14Nguyện Chúa ban cho ngươi thành công,
   nguyện Ngài giúp ngươi và con cái ngươi được may mắn.
  15Nguyện ngươi được phúc lành từ Chúa,
   Đấng tạo nên trời đất.
  16Trời thuộc về Chúa,
   nhưng Ngài ban đất cho dân Ngài.
  17Người chết không thể ca ngợi Chúa;
   kẻ nằm trong mồ mả im lặng.
  18Nhưng chúng tôi sẽ ca ngợi Chúa từ nay cho đến mãi mãi.
  Hãy ca ngợi Chúa!