115

Vajtswv Tib Leeg Yog Tus Tseeb

  1Tus TSWV, koj tib leeg, koj tib leeg xwb,
   thiaj yog tus tau koob meej!
  Peb tsis tsimnyog tau, rau qhov koj
   yog tus ncaj ncees
  thiab muaj txojkev hlub uas tsis paub kawg.

  2Vim li cas lwm haivneeg yuav nug peb hais tias,
   “Nej tus Vajtswv nyob qhov twg?”
  3Peb tus Vajtswv nyob saum ntuj;
  nws ua ib puas tsav yam raws li nws xav ua.
  4Lawv tej mlom yog muab nyiaj thiab
   kub nchuav,
  tej ntawd puavleej yog neeg txhais tes ua xwb.
  5Tej mlom ntawd muaj qhovncauj,
   tiamsis tsis txawj hais lus; muaj qhovmuag,
   tiamsis tsis pom kev;
  6muaj pobntseg, tiamsis tsis hnov lus;
  muaj qhovntswg, tiamsis tsis hnov ntxhiab;
  7muaj tes, tiamsis tsis txawj kov dabtsi,
  muaj kotaw, tiamsis tsis txawj tshais
   ruam;
  tej mlom ntawd ua tsis tau suab rov
   hauv qa tuaj li.
  8Cov neeg uas nchuav mlom thiab cia
   siab rau tej mlom ntawd,
  lawv zoo li tej mlom uas lawv ncuav ntawd ntag.

  9Cov Yixalayees, nej cia li tso siab rau
   tus TSWV.
  Nws yog tus pab nej thiab tiv thaiv
   nej.
  10Vajtswv cov povthawj, nej cia li
   tso siab rau tus TSWV;
  Nws yog tus pab nej thiab tiv thaiv
   nej.
  11Txhua tus uas pehawm tus TSWV,
   nej cia li tso siab rau tus TSWV;
  Nws yog tus pab nej thiab tiv thaiv nej.

  12Tus TSWV nco ntsoov peb thiab
   yuav foom koob hmoov rau peb;
  tus TSWV yuav foom koob hmoov rau cov Yixalayees
  thiab rau Vajtswv cov povthawj txhua tus.
  13Nws yuav foom koob hmoov rau txhua tus uas hwm nws,
   tsis hais tus hlob tus yau huv tibsi.

  14Thov tus TSWV pub kom nej thiab nej cov tubki
   muaj xeebntxwv coob!
  15Thov tus TSWV uas tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb,
   foom koob hmoov rau nej.

  16Lub ntuj yog Vajtswv tib leeg li,
  tiamsis nws muab lub ntiajteb pub rau neeg nyob.
  17Tus tuag uas mus nyob hauv lub
   chaw uas ntsiag to yeej tsis txawj qhuas tus TSWV lawm.
  18Tiamsis peb cov uas muaj sia nyob
   peb yuav ua nws tsaug, nimno thiab mus ibtxhis li.

  Cia li qhuas tus TSWV!