115

Singx Nzung 115

Miuc-Fangx Caux Ziouv

  1O Ziouv aac, njang-laangc maiv zeiz bun yie mbuo,
   maiv zeiz bun yie mbuo,
  se oix zuqc bun meih ganh nyei mengh duqv njang-laangc,
   weic zuqc meih za'gengh hnamv mienh yaac ziepc zuoqv nyei zoux.
  2Maanc fingx mienh weic haaix diuc oix gorngv,
   “Ninh mbuo nyei Tin-Hungh yiem haaix?”
  3Yie mbuo nyei Tin-Hungh yiem gu'nguaaic lungh,
   ziux ninh buatc horpc nyei ninh ziouc zoux.
  4Ninh mbuo nyei miuc-fangx longc jiem longc nyaanh zoux daaih.
   Se mienh nyei buoz zoux cuotv daaih nyei.
  5Naaiv deix miuc-fangx maaih nzuih mv baac maiv haih gorngv waac,
   maaih m'zing mv baac mangc maiv buatc,
  6maaih m'normh mv baac muangx maiv haiz,
   maaih mba'zorng mv baac maiv haih hnomv,
  7maaih buoz mv baac maiv haih hluo,
   maaih zaux mv baac maiv haih yangh jauv.
   Ninh mbuo nyei jaang-hoh yaac maiv haih cuotv qiex mbui.
  8Zoux naaiv deix miuc-fangx nyei mienh ziouc hnangv naaiv deix miuc-fangx nor.
   Da'faanh kaux miuc-fangx nyei mienh yaac fih hnangv nyei.
  9O I^saa^laa^en Mienh aac, oix zuqc kaux Ziouv.
   Ninh tengx ninh mbuo yaac zoux ninh mbuo nyei torngv-baaih.
  10O ⟨Aalon⟩ nyei zeiv-fun aac, oix zuqc kaux Ziouv.
   Ninh tengx ninh mbuo yaac zoux ninh mbuo nyei torngv-baaih.
  11Taaih Ziouv nyei zuangx mienh aah! Oix zuqc kaux Ziouv.
   Ninh tengx ninh mbuo yaac zoux ninh mbuo nyei torngv-baaih.
  12Ziouv jangx yie mbuo. Ninh oix ceix fuqv bun yie mbuo.
   Ninh oix ceix fuqv bun I^saa^laa^en nyei zeiv-fun.
   Ninh oix ceix fuqv bun Aalon nyei zeiv-fun.
  13Ninh oix ceix fuqv bun taaih Ziouv nyei zuangx mienh,
   liemh zoux hlo zoux faix.
  14Tov Ziouv bun meih mbuo caux meih mbuo nyei zeiv-fun
   jaa hiaangx jienv faaux.
  15Tov bun meih mbuo duqv Ziouv nyei fuqv,
   se Zeix Lungh Zeix Ndau Wuov Dauh nyei fuqv.
  16Lungh se Ziouv nyei lungh,
   mv baac ndau ninh ceix bun baamh mienh.
  17Daic mingh nyei mienh maiv ceng Ziouv,
   njiec taux sekv nzieqc nyei dorngx wuov deix yaac maiv ceng.
  18Mv baac yie mbuo oix ceng Ziouv
   yiem naaiv mingh taux yietc liuz.
   Oix zuqc ceng Ziouv.