115

Mâo Sa Čô Aê Diê Sĭt

  1Amâo djŏ kơ hmei, Ơ Yêhôwa, amâo djŏ kơ hmei ôh,
   ƀiădah kơ anăn ih yơh brei klei guh kơang,
   kyua klei khăp ih leh anăn klei sĭt suôr ih.
  2Si ngă phung găp djuê mnuih lač,
   “Ti Aê Diê diñu lĕ?”
  3Aê Diê drei dôk hlăm adiê;
   ñu ngă tui si klei ñu čiăng.
  4 Rup yang diñu ngă hŏng prăk leh anăn mah,
   jing bruă kngan mnuih ngă.
  5Digơ̆ mâo ƀăng êgei, ƀiădah amâo thâo blŭ ôh;
   digơ̆ mâo ală, ƀiădah amâo thâo ƀuh ôh;
  6digơ̆ mâo knga, ƀiădah amâo thâo hmư̆ ôh;
   digơ̆ mâo adŭng, ƀiădah amâo thâo ƀâo ôh;
  7digơ̆ mâo kngan, ƀiădah amâo thâo ruêh ôh;
   digơ̆ mâo jơ̆ng, ƀiădah amâo thâo êbat ôh;
   kăn đŏk digơ̆ thâo bi ênai rei.
  8Phung ngă digơ̆ jing msĕ si digơ̆,
   wăt jih jang phung knang kơ digơ̆ msĕ mơh.

  9Ơ phung Israel, knang bĕ kơ Yêhôwa;
   ñu jing pô đru leh anăn khil diih.
  10Ơ sang Y-Arôn, knang bĕ kơ Yêhôwa;
   ñu jing pô đru leh anăn khil diih.
  11Ơ diih phung huĭ mpŭ kơ Yêhôwa, knang bĕ kơ Yêhôwa;
   ñu jing pô đru leh anăn khil diih.
  12Yêhôwa hdơr mĭn leh kơ drei, ñu srăng brei klei jăk jĭn kơ drei:
   ñu srăng brei klei jăk jĭn kơ sang Israel,
   ñu srăng brei klei jăk jĭn kơ sang Y-Arôn,
  13 ñu srăng brei klei jăk jĭn kơ phung huĭ mpŭ kơ Yêhôwa,
   wăt phung điêt leh anăn phung prŏng.
  14Akâo kơ Yêhôwa brei anak lu kơ diih,
   wăt čô čĕ lu msĕ mơh.
  15Akâo bĕ kơ Yêhôwa pô hrih leh adiê leh anăn lăn ala brei klei jăk jĭn kơ diih.

  16Adiê jing dŏ Yêhôwa;
   ƀiădah ñu brei lăn ala kơ phung anak mnuih.
  17Phung djiê amâo bi mni kơ Yêhôwa ôh,
   pô trŭn hlăm anôk ñăt kriêp kăn rei.
  18Ƀiădah drei srăng mpŭ mni kơ Yêhôwa,
   mơ̆ng ară anei hlŏng lar.
   Bi mni kơ Yêhôwa.