116

Cảm Tạ CHÚA Cứu Khỏi Chết

  1Tôi yêu mến CHÚA, vì Ngài nghe tiếng tôi,
  Ngài nghe tiếng nài xin và lời khẩn nguyện của tôi.
  2Vì Ngài đã nghiêng tai nghe lời cầu nguyện của tôi,
  Nên hễ tôi còn sống bao lâu, tôi sẽ kêu cầu Ngài bấy lâu.
  3Dây sự chết đã quấn lấy tôi,
  Nỗi sợ hãi chốn âm phủ đã bao trùm tôi;
  Tôi đã bị nguy khốn và sầu khổ.
  4Bấy giờ tôi kêu cầu danh CHÚA,
  “CHÚA ôi, con cầu xin Ngài, xin cứu linh hồn con.”

  5CHÚA thật khoan dung độ lượng và công chính.
  Phải, Ðức Chúa Trời của chúng ta thật giàu lòng thương xót.
  6CHÚA bảo hộ người chất phác thật thà;
  Tôi đã bị sụp xuống, và Ngài đã cứu vớt tôi lên.
  7Hỡi linh hồn ta, hãy an nghỉ trở lại,
  Vì CHÚA đã hậu đãi ngươi.

  8Vì CHÚA đã giải cứu linh hồn con khỏi chết,
  Mắt con khỏi đẫm lệ,
  Chân con khỏi vấp ngã,
  9Nên con sẽ bước đi trước mặt CHÚA,
  Trong cõi của người sống.
  10Con tin cậy Ngài, ngay cả trong lúc con nói rằng,
  “Con đã bị làm cho đau đớn vô ngần,”
  11Dù trong cơn bối rối, con đã lỡ lời thốt rằng,
  “Mọi người đều nói dối.”

  12Tôi sẽ lấy gì báo đáp CHÚA,
  Về những ơn lành Ngài đã làm cho tôi?
  13Tôi sẽ nâng chén tạ ơn giải cứu,
  Xướng danh CHÚA, và cảm tạ Ngài.
  14Tôi sẽ trả cho CHÚA những gì tôi đã khấn nguyện,
  Trước sự hiện diện của toàn thể con dân Ngài.
  15Trước mặt CHÚA, cái chết của các thánh đồ của Ngài thật quý báu thay!

  16CHÚA ôi, con chính là tôi tớ Ngài,
  Con là đầy tớ Ngài, là con của tớ gái Ngài,
  Ngài đã tháo gỡ những dây trói buộc con.
  17Con sẽ dâng lên Ngài một của lễ tạ ơn,
  Xướng danh CHÚA, và cảm tạ Ngài.

  18Tôi sẽ trả xong cho CHÚA những gì tôi đã khấn nguyện,
  Trước sự hiện diện của toàn thể con dân Ngài,
  19Trong các sân của nhà CHÚA,
  Ngay giữa ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem.
  Hãy ca ngợi CHÚA!