116

1Tôi yêu mến Chúa Hằng Hữu
Vì Ngài nghe tiếng tôi cầu cứu.
2Suốt đời, tôi sẽ kêu cầu Chúa
Vì Ngài lắng nghe tôi khẩn nguyện.
3Tôi mắc vào cạm bẫy Tử thần,
Thống khổ Âm phủ chụp đầu tôi,
Gieo nỗi niềm đau thương, sầu muộn.
4Lúc ấy, tôi kêu cầu Danh Chúa:
"Chúa ơi, xin Ngài giải cứu hồn con!"
5Chúa đầy ân sủng và công bằng,
Thượng Đế dủ lòng thương xót,
6Chúa bảo tồn người chân chất;
Khi tôi sụp xuống, Chúa liền nâng đỡ.
7Hồn ta hỡi, hãy về nơi an nghỉ!
Vì Chúa Hằng Hữu hậu đãi ta.
8Chúa dã cứu linh hồn con khỏi chết
Mắt con khỏi rơi lệ đầm đìa,
Chân con không vấp ngã.
9Trọn đời con sẽ tiến bước theo Ngài
Tiến hành sinh hoạt trên dương thế.
10,11Trong thất vọng, tôi vội than phiền:
"Tất cả mọi người đều dối gạt
Khi họ nói tôi sẽ bình phục."
12Giờ đây, Chúa đã ra tay cứu độ,
Tôi làm sao báo đáp ân Ngài?
13Tôi sẽ nâng chén cứu rỗi lên,
Và khẩn cầu Danh Thượng Đế;
Cảm tạ Chúa vì Ngài cứu rỗi.
14Tôi sẽ dâng mọi điều hứa nguyện
Trước mặt cả nhân dân của Ngài.
15Chúa quý trọng mạng sống người thánh,
Không để họ khuất bóng dễ dàng.
16Thưa Chúa, con thật là tôi tớ
Thân phận như con cái của nô tỳ Ngài,
Nhưng Chúa đã giải phóng con!
17Con sẽ hiến dâng lễ vật tạ ơn
Và kêu cầu Danh thánh Chúa.
18Con sẽ dâng mọi điều hứa nguyện,
Trước mặt cả nhân dân Ngài
19Tại hành lang Đền thờ Chúa,
Giữa thủ đô Giê-ru-sa-lem.
Tung hô Chúa Tự hữu Hằng Hữu!