116

Tus Uas Dim Kev Tuag ua Vajtswv Tsaug

  1Kuv hlub tus TSWV,
   vim nws hnov kuv tej lus;
   nws mloog kuv tej lus thov.
  2Txhua zaus uas kuv thov nws, nws
   mloog kuv tej lus thov.
  3Kev ploj kev tuag nyob ibncig kuv;
   lub qhov tuag nyob rawv tos kuv,
  ua rau kuv ntshai thiab lwj siab ntsuav li xwb.
  4Ces kuv thov tus TSWV hais tias,
  “Tus TSWV, kuv thov koj cawm kuv txojsia lauj!”

  5Tus TSWV yog tus muaj lub siab
   dawb siab zoo thiab ncaj ncees;
  peb tus Vajtswv yog tus muaj txojkev hlub.
  6Tus TSWV tiv thaiv tus uas tas kev cia siab;
  thaum kuv raug kev txomnyem, nws cawm kuv dim.
  7Kuv lub siab, cia li tso siab plhuav,
   rau qhov tus TSWV ua zoo rau kuv.

  8Tus TSWV cawm kuv dim txojkev tuag;
  nws so kuv lub kua muag thiab tsis pub kuv swb li.
  9Yog li ntawd, kuv thiaj ua kuv lub neej hauv ntiajteb no
  nrog cov neeg uas muaj sia nyob tabmeeg tus TSWV.
  10Txawm yog muaj qee zaus kuv yws hais tias,
   “Kuv txomnyem heev,”
  11thiab thaum kuv ntshai, kuv hais tias,
  “Kuv tsis tso siab rau leejtwg li los
   kuv tseem ntseeg tus TSWV.”

  12Tus TSWV ua txhua yam zoo rau kuv,
   kuv yuav muab dabtsi pauj nws txiaj ntsig?
  13Kuv yuav coj cawv txiv hmab tuaj fij
  rau tus TSWV, ua nws tsaug rau
   qhov nws cawm kuv dim.
  14Hnub uas Vajtswv haivneeg tuaj txoos ua ke
  kuv yuav coj tej uas kuv tau coglus
   tseg lawm tuaj fij rau nws.

  15Thaum tus TSWV cov neeg ib tug uas muab
   siab npuab nws tuag, mas tus
   TSWV mob siab kawg li.
  16Tus TSWV, kuv yog koj tus tubtxib;
   kuv ua koj tes haujlwm
  ib yam li kuv niam uas yog koj tus
   ntxhais qhev ua ntag.
  Koj twb daws txoj saw hlau uas khi
   kuv lawm.
  17Kuv yuav muab khoom fij ua koj
   tsaug thiab thov koj;
  18-19thaum koj haivneeg tuaj txoos ua
  ke rau hauv koj lub Tuamtsev hauv
   lub nroog Yeluxalees,
  kuv yuav muab tej uas kuv tau
   coglus tseg lawm fij rau koj.

  Cia li qhuas tus TSWV!