116

Singx Nzung 116

Ceng Ziouv Weic Zuqc Ninh Njoux Mienh Biaux Ndutv Zuqc Daic Nyei Jauv

  1Yie hnamv Ziouv weic zuqc
   ninh muangx yie nyei qiex caux yie jouh nyei waac.
  2Ninh baeng m'normh muangx yie,
   yie ziouc yietc seix jouh ninh.
  3Zuqc daic nyei hlaang zaeng weih gormx yie.
   Yiemh gen zuqc kouv nyei jauv zorqv jienv yie.
   Yie buangh zuqc domh naanc zingh, zuqc nzauh kouv.
  4Wuov zanc yie heuc Ziouv nyei mbuox,
   “O Ziouv aac, tov meih njoux cuotv yie nyei maengc.”
  5Ziouv maaih en-zingh yaac baengh fim nyei.
   Yie mbuo nyei Tin-Hungh maaih hnyouv korv-lienh mienh.
  6Ziouv beu jienv maiv hiuv camv nyei mienh.
   Yie zuqc kouv haic nyei ziangh hoc ninh njoux yie.
  7O yie nyei hnyouv aac, meih oix zuqc aengx baengh orn aqv,
   weic zuqc Ziouv za'gengh zoux longx bun meih.
  8Ziouv aac, meih njoux yie maiv zuqc daic,
   bun yie nyei m'zing maiv liouc wuom-mueic,
   bun yie nyei zaux yaac maiv ndiqv zuqc ndorpc.
  9Yie yiem Ziouv nyei nza'hmien,
   yangh ziangh jienv nyei mienh nyei jauv.
  10Yie corc sienx maiv gunv yie gorngv,
   “Yie zuqc domh naanc zingh.”
  11Yie hnyouv lunc jienv nyei ziangh hoc yie gorngv,
   “Zuangx mienh kungx gorngv-baeqc hnangv.”
  12Yie haih zorqv haaix nyungc winh bun Ziouv
   weic ninh ceix nyei yietc zungv en?
  13Yie bouh jiez njoux en nyei zaanv,
   yaac heuc jienv Ziouv nyei mbuox.
  14Yie oix yiem ninh nyei zuangx baeqc fingx nyei nza'hmien
   jaauv sung yie caux Ziouv laengz nyei ngaengc waac.
  15Ziux Ziouv mangc,
   ninh nyei cing-nzengc baeqc fingx daic se weih jaaix.
  16O Ziouv aac, yie se meih nyei bou,
   yie se meih nyei bou, meih nyei m'sieqv bou nyei dorn.
   Meih jaiv nqoi ndoh yie nyei limc.
  17Yie oix dor-ziec weic fongc horc ziec bun meih,
   yaac oix heuc jienv gorngv Ziouv nyei mbuox.
  18Yie oix yiem ninh nyei zuangx baeqc fingx nyei nza'hmien
   jaauv sung yie caux Ziouv laengz nyei ngaengc waac,
  19se yiem zaangc Ziouv nyei biauv, laatc gu'nyuoz,
   Ye^lu^saa^lem Zingh mbu'ndongx.
  Oix zuqc ceng Ziouv.