116

Klei Bi Mni kơ Klei Tlaih Mơ̆ng Klei Djiê

  1Kâo khăp kơ Yêhôwa kyuadah ñu hmư̆ leh
   asăp kâo leh anăn klei kâo kwưh.
  2Kyuadah ñu mđing leh knga ñu kơ kâo,
   kâo srăng iêu wah lač kơ ñu jih hruê kâo dôk hdĭp.
  3Bră klei djiê hyuă jŭm kâo leh,
   leh anăn klei hyưt Ƀuôn Phung Djiê djă kâo leh;
   kâo rŭng răng leh anăn ênguôt hnĭng.
  4Hlăk anăn, kâo iêu wah lač kơ anăn Yêhôwa:
   “Ơ Yêhôwa, kâo kwưh kơ ih, bi mtlaih kâo bĕ”.

  5Yêhôwa jing jăk leh anăn kpă ênô;
   Aê Diê drei thâo pap.
  6Yêhôwa kiă kriê phung awăt êdu;
   tơdah kâo knap mñai ñu bi mtlaih kâo.
  7Ơ mngăt kâo, lŏ dôk êđăp ênang bĕ,
   kyuadah Yêhôwa ngă jăk êbeh dlai kơ ih.
  8Kyuadah ih bi mtlaih leh mngăt kâo mơ̆ng klei djiê,
   ală kâo mơ̆ng klei hia,
   jơ̆ng kâo mơ̆ng klei lĕ buh.
  9Kâo srăng êbat ti anăp Yêhôwa
   ti lăn ala phung hdĭp.
  10 Wăt tơdah kâo lač, kâo knap mñai snăk,
   Kâo djă pioh klei đăo.
  11Kâo lač hlăm klei kâo rŭng răng,
   “Jih jang mnuih jing phung luar.”

  12Ya dŏ kâo srăng bi wĭt kơ Yêhôwa,
   kyua jih klei jăk ñu ngă leh kơ kâo?
  13Kâo srăng mă atŏ klei bi mtlaih,
   leh anăn iêu wah lač kơ anăn Yêhôwa.
  14Kâo srăng bi sĭt klei kâo ƀuăn kơ Yêhôwa,
   ti anăp jih jang phung ƀuôn sang ñu.
  15Klei phung doh jăk ñu djiê
   jing yuôm snăk ti anăp ală Yêhôwa.
  16Ơ Yêhôwa, sĭt nik kâo jing dĭng buăl ih,
   kâo jing dĭng buăl ih, anak êkei dĭng buăl mniê ih;
   ih kleh leh bră kă kâo.
  17Kâo srăng myơr kơ ih mnơ̆ng myơr bi mni kơ ih,
   leh anăn iêu wah lač kơ anăn Yêhôwa.
  18Kâo srăng bi sĭt klei kâo ƀuăn kơ Yêhôwa,
   ti anăp jih jang phung ƀuôn sang ñu,
  19hlăm wăl sang Yêhôwa,
   ti krah ih, Ơ ƀuôn Yêrusalem.
   Bi mni kơ Yêhôwa.