117

1Tất cả các nước, hãy chúc tụng Chúa!
Tất cả các dân, hãy ca ngợi Ngài!
2Vì Ngài yêu ta thiết tha mãi mãi,
Chân lý Ngài vững chãi muôn đời.