117

Bài ca chúc tụng

  1Hỡi các nước, hãy ca ngợi Chúa.
   Hỡi các dân hãy chúc tụng Ngài
  2vì Chúa rất yêu chúng ta, chân lý Ngài còn đời đời.
  Hãy ca ngợi Chúa!