117

Tej Lus Qhuas Tus TSWV

  1Txhua haivneeg cia li qhuas
   tus TSWV!
  Ib tsoom neeg sawvdaws cia li qhuas
   tus TSWV!
  2Tus TSWV txojkev hlub uas hlub
   peb mas loj kawg li,
  thiab nws txojkev ua ncaj ncees nyob
   mus ibtxhis li.

  Cia li qhuas tus TSWV!