117

Singx Nzung 117

Maanc Fingx Oix Zuqc Ceng Ziouv

  1Maanc guoqv mienh aah! Oix zuqc ceng Ziouv.
   Maanc fingx mienh aah! Oix zuqc ceng ninh.
  2Ziouv ziepc zuoqv nyei hnamv mbuo camv nyei,
   ninh yaac ziepc zuoqv taux yietc liuz.
  Oix zuqc ceng Ziouv.