117

Khuyên muôn dân ca ngợi Đức Giê-hô-va

  1Hỡi các nước, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va;
   Hỡi muôn dân, hãy ca tụng Ngài!
  2Vì lòng nhân từ Ngài đối với chúng ta rất lớn,
   Đức thành tín của Đức Giê-hô-va còn đến đời đời!
  Ha-lê-lu-gia!