118

Singx Nzung 118

Dor-Ziec Weic Zuqc Ziouv Njoux Ninh Nyei Baeqc Fingx

  1Oix zuqc dor-ziec Ziouv weic zuqc ninh longx haic.
   Ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  2Bun I^saa^laa^en Mienh gorngv,
   “Ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.”
  3Bun Aalon nyei zeiv-fun gorngv,
   “Ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.”
  4Bun yietc zungv taaih Ziouv nyei mienh gorngv,
   “Ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.”
  5Zuqc kouv naanc wuov zanc yie heuc Ziouv.
   Ziouv dau yie yaac bungx nqoi yie.
  6Maaih Ziouv tengx yie, yie ziouc maiv gamh nziex.
   Baamh mienh haih zoux haaix nyungc bun yie?
  7Ziouv caux yie yiem yaac tengx yie,
   yie ziouc mangc buatc nzorng yie wuov deix win-wangv zuqc suei.
  8Ndaauh kaux Ziouv se gauh longx
   kaux baamh mienh.
  9Ndaauh kaux Ziouv se gauh longx
   kaux zoux hlo nyei mienh.
  10Maanc guoqv nyei mienh weih gormx yie.
   Yie dengv Ziouv nyei mbuox mietc ninh mbuo.
  11Ninh mbuo weih gormx yie, feix bung weih gormx yie.
   Yie dengv Ziouv nyei mbuox mietc ninh mbuo.
  12Ninh mbuo hnangv mueiz nor, weih gormx yie.
   Ninh mbuo hnangv buov njimv-lomc nyei douz daic siepv.
   Yie dengv Ziouv nyei mbuox mietc ninh mbuo.
  13Yie zuqc ninh mbuo fongv seix nyei, bun yie kaav deix ndorpc,
   mv baac Ziouv tengx yie.
  14Ziouv se yie nyei qaqv caux yie nyei nzung,
   ninh benx yie nyei njoux en.
  15Muangx maah! Yiem kuv mienh nyei ndopv-liuh
   maaih njien-youh caux hingh jiex nyei qiex aengv cuotv gorngv,
  “Ziouv nyei mbiaauc jieqv buoz tengx hingh jiex.
  16Ziouv sung ninh nyei mbiaauc jieqv buoz faaux hlang.
   Ziouv sung ninh nyei mbiaauc jieqv buoz tengx hingh jiex.”
  17Yie ziouc maiv daic mv baac duqv ziangh jienv
   yaac zunh Ziouv zoux nyei sic.
  18Ziouv dingc yie nyei zuiz hniev nyei
   mv baac maiv bun yie zuqc daic.
  19Tengx yie koi nqoi zaangc Tin-Hungh nyei gaengh
   weic bun yie haih bieqc mingh dor-ziec Ziouv.
  20Naaiv se Ziouv nyei gaengh.
   Kuv mienh duqv yangh naaiv bieqc.
  21Yie dor-ziec meih weic zuqc meih dau yie.
   Yaac benx yie nyei njoux en.
  22Gomv biauv zaangc nqemh cuotv wuov norm la'bieiv,
   zungv benx an biauv-gorqv gauh longc jienv jiex wuov norm.
  23Naaiv se Ziouv zoux nyei sic.
   Ziux yie mbuo nyei m'zing mangc, yie mbuo buatc mbuoqc horngh haic.
  24Naaiv se Ziouv liepc daaih nyei hnoi.
   Yie mbuo oix zuqc yiem naaiv norm hnoi njien-youh, a'hneiv.
  25O Ziouv aah! Njoux yie mbuo maah!
   O Ziouv aah! Tov tengx yie mbuo haih zoux duqv ziangx nyei.
  26Tov ceix fuqv bun dengv Ziouv nyei mbuox bieqc daaih nyei mienh.
  Yie mbuo yiem Ziouv nyei biauv tov Ziouv ceix fuqv bun meih mbuo.
  27Ziouv se dongh Tin-Hungh.
   Ninh yaac ceix njang bun yie mbuo.
  Longc hlaang ndoh jienv fongc horc ziec weic jiex zipv nyei saeng-kuv yaac dorh mingh taux ziec-dorngh nyei jorng.
  28Meih zoux yie nyei Tin-Hungh. Yie oix dor-ziec meih.
   Meih zoux yie nyei Tin-Hungh. Yie oix taaih meih weih hlo.
  29Oix zuqc dor-ziec Ziouv weic zuqc ninh longx haic.
   Ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.