118

Klei Bi Mni Kyua Yêhôwa Brei Klei Dưi

  1 Bi mni bĕ kơ Yêhôwa, kyuadah ñu jing jăk;
   klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.
  2Brei phung Israel lač,
   “Klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.”
  3Brei sang Y-Arôn lač,
   “Klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.”
  4Brei phung huĭ mpŭ kơ Yêhôwa lač,
   “Klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.”

  5Ti krah klei knap mñai, kâo iêu wah lač kơ Yêhôwa;
   Yêhôwa lŏ wĭt lač kơ kâo leh anăn bi êngiê kâo.
  6 Yêhôwa dôk tĭng kâo; kâo amâo srăng huĭ ôh.
   Ya mnuih dưi ngă kơ kâo?
  7Yêhôwa dôk tĭng kâo čiăng đru kâo;
   kâo srăng ƀuh klei dưi hŏng phung bi êmut kơ kâo.
  8Jăk hĭn đuĕ dăp hlăm Yêhôwa
   hŏng knang kơ mnuih.
  9Jăk hĭn đuĕ dăp hlăm Yêhôwa
   hŏng knang kơ phung khua kiă kriê.

  10Jih jang găp djuê mnuih wang kâo;
   hlăm anăn Yêhôwa kâo bi rai hĕ diñu leh.
  11Diñu wang kâo, diñu dôk jŭm gah găn kâo;
   hlăm anăn Yêhôwa kâo bi rai hĕ diñu leh.
  12Diñu dôk jŭm kâo msĕ si ana hnuê,
   diñu ram msĕ si pui ƀơ̆ng leh êruê;
   hlăm anăn Yêhôwa kâo bi rai hĕ diñu leh.
  13Arăng klư̆ čiăng bi êbuh kâo,
   ƀiădah Yêhôwa đru kâo leh.
  14 Yêhôwa jing klei ktang kâo leh anăn klei mmuñ kâo;
   ñu jing pô bi mtlaih kâo.

  15Asăp klei hơ̆k mơak klei bi mtlaih arăng hmư̆ hlăm sang čhiăm phung kpă ênô,
  kngan hnuă Yêhôwa ngă leh hŏng klei myang.
   16Kngan hnuă Yêhôwa dưi leh;
   kngan hnuă Yêhôwa ngă leh hŏng klei myang.
  17Kâo amâo srăng djiê ôh ƀiădah srăng dôk hdĭp,
   leh anăn hưn bruă Yêhôwa ngă leh.
  18Yêhôwa čăm mkra kâo ktang leh,
   ƀiădah ñu amâo jao kâo kơ klei djiê ôh.

  19Pŏk brei kơ kâo ƀăng jang klei kpă ênô,
   čiăng kơ kâo dưi mŭt leh anăn bi mni kơ Yêhôwa.
  20Nĕ anei ƀăng jang Yêhôwa;
   phung kpă ênô srăng mŭt tinăn.
  21Kâo bi mni kơ ih kyuadah ih lŏ wĭt lač leh kơ kâo;
   leh anăn ih jing leh pô bi mtlaih kâo.

  22 Boh tâo phung mdơ̆ng sang hwiê hĕ leh,
   jing hĕ leh boh tâo phŭn ti kiêng.
  23Yêhôwa yơh ngă bruă anei,
   jing bruă yuôm bhăn ti anăp ală drei.
  24Nĕ anei hruê Yêhôwa mjing leh;
   brei drei hơ̆k leh anăn mơak yơh hruê anei.
  25 Ơ Yêhôwa, bi mtlaih hmei bĕ;
   Ơ Yêhôwa, brei hmei mâo klei dưi.
  26 Jăk mơak yơh kơ pô hriê hlăm anăn Yêhôwa;
   mơ̆ng sang Yêhôwa hmei mpŭ mni kơ ih.
  27Yêhôwa jing Aê Diê,
   ñu brei leh kơ hmei klei mngač.
   Hŏng klei hơ̆k mơak êbat bĕ truh ti knưl êjai djă adhan kyâo.
  28Ih jing Aê Diê kâo, leh anăn kâo srăng bi mni kơ ih;
   ih jing Aê Diê kâo, kâo srăng mpŭ kơ ih.
  29Bi mni bĕ kơ Yêhôwa, kyuadah ñu jing jăk;
   kyuadah klei khăp ñu dôk nanao hlŏng lar.