119

Singx Nzung 119

Ziouv Nyei Leiz-Latc Se Longx Haic

Aa^lepv
  1Da'faanh ninh mbuo zoux nyei jauv maiv maaih dorngx nqemh,
   se gan Ziouv nyei leiz-latc yangh wuov deix, maaih orn-lorqc.
  2Gan longx ninh gorngv nyei waac,
   se longc nzengc hnyouv lorz ninh wuov deix, maaih orn-lorqc.
  3Naaiv nyungc mienh maiv zoux dorngc haaix nyungc,
   ninh mbuo kungx yangh Ziouv nyei jauv hnangv.
  4Meih zorqv meih hatc nyei waac
   paaiv bun yie mbuo jienh ei jienv zoux.
  5Tov bun yie nyei jauv wuonv,
   haih gan longx meih nyei leiz-nyeic.
  6Yie nyei m'zing mangc jienv meih nyei yietc zungv lingc,
   yie ziouc maiv zuqc nyaiv.
  7Yie hoqc liuz meih baengh fim nyei leiz,
   yie ziouc longc cing-nzengc hnyouv ceng meih.
  8Yie oix gan meih nyei leiz-nyeic.
   Tov yietc liuz maiv dungx guangc ziangh yie.

Oix Zuqc Muangx Ziouv Nyei Leiz-Latc

Mbetc
  9Houh saeng mienh oix zuqc hnangv haaix nor goux duqv ninh ganh nyei jauv cing-nzengc?
   Se oix zuqc ei jienv meih nyei waac zoux.
  10Yie longc nzengc hnyouv lorz meih.
   Tov bun yie maiv dungx leih nqoi meih nyei lingc.
  11Yie zorqv meih nyei waac zaangh jienv yie nyei hnyouv,
   weic bun yie maiv baamz zuiz dorngc meih.
  12O Ziouv aac, yie ceng meih.
   Tov njaaux meih nyei leiz-nyeic yie.
  13Yie oix longc yie nyei nzuih meix zunh yaangh
   meih nyei nzuih gorngv nyei yietc zungv leiz.
  14Yie a'hneiv meih gorngv nyei waac
   ndongc a'hneiv yietc zungv zinh zoih.
  15Yie oix fei-fangv meih hatc nyei waac
   yaac mangc dingc meih nyei jauv-louc.
  16Yie a'hneiv meih nyei leiz-nyeic,
   yie maiv haih la'kuqv meih nyei waac.

Gan Ziouv Nyei Leiz Duqv Orn-Lorqc

Nqi^men
  17Tov zoux longx bun meih nyei bou,
   weic bun yie duqv ziangh jienv yaac gan meih nyei waac.
  18Tov bun yie nyei m'zing mangc duqv cuotv
   yiem meih nyei leiz-latc mbuoqc horngh nyei sic.
  19Yie yiem lungh ndiev zoux dingh zepv dangh baav nyei mienh,
   tov maiv dungx zorqv meih nyei lingc bingx yie.
  20Yie gengh! jorm hnyouv zanc-zanc jangx meih nyei leiz,
   taux mba'nziu zungv oix mbaaix nyei.
  21Meih hemx ceng ganh hlo, se zuqc zioux nyei mienh,
   dongh yangh pien, leih meih nyei lingc wuov deix.
  22Tov zorqv guangc yie zuqc nyaiv zuqc mienh mangc piex nyei sic,
   weic zuqc yie gan longx meih nyei waac.
  23Maiv gunv zoux hlo nyei mienh zueiz jienv caangh laangh hoic yie,
   meih nyei bou fei-fangv meih nyei leiz-nyeic.
  24Meih njaaux nyei yietc zungv waac bun yie a'hneiv,
   yaac zoux yie caangh laangh nyei mienh.

Liepc Eix Gan Ziouv Nyei Leiz-Latc

Ndaa^letv
  25Yie nyei maengc se hnangv zuqc njiec taux nie-mbung.
   Tov ziux meih nyei waac tengx yie nyei maengc aengx fingv jiez daaih.
  26Yie gorngv yie zoux nyei jauv, meih yaac dau yie.
   Tov zorqv meih nyei leiz-nyeic njaaux yie.
  27Tov meih tengx yie mengh baeqc meih hatc nyei waac,
   yie ziouc fei-fangv meih zoux nyei mbuoqc horngh sic.
  28Yie nyei hnyouv nzauh duqv kouv hnangv yuqc nzengc nor,
   tov ziux meih nyei waac tengx yie henv jiez daaih.
  29Tov meih bun yie leih nqoi jaav nyei jauv
   yaac nqoi eix njaaux meih nyei leiz-latc yie.
  30Yie ginv ziepc zuoqv nyei jauv yangh.
   Yie zorqv meih nyei leiz an jienv yie nyei nza'hmien.
  31O Ziouv aac, yie kaux wuonv meih njaaux nyei waac,
   tov maiv dungx bun yie zuqc nyaiv.
  32Yie oix tiux gan jienv meih nyei lingc nyei jauv,
   weic zuqc meih bun yie bieqc hnyouv camv jienv faaux.

Daux Gaux Tov Tengx Bieqc Hnyouv

He
  33O Ziouv aac, tov njaaux yie gan meih nyei leiz-nyeic,
   yie ziouc gan meih taux daauh taux mueiz.
  34Tov bun yie mengh baeqc weic bun yie haih gan meih nyei leiz-latc,
   yaac longc nzengc hnyouv ei jienv zoux.
  35Tov dorh yie gan meih nyei lingc nyei jauv,
   weic zuqc naaiv diuh jauv yie a'hneiv haic.
  36Tov bun yie maaih hnyouv oix longc meih njaaux nyei waac,
   maiv zeiz kungx douh leic zinh.
  37Tov maiv dungx bun yie huin mangc maiv lamh longc nyei sic.
   Tov bun yie yiem meih nyei jauv duqv ziangh maengc.
  38Tov meih ei jienv meih laengz nyei waac zoux weic yie, meih nyei bou,
   se weic taaih meih wuov deix laengz nyei waac.
  39Tov tengx yie leih nqoi gamh nziex zuqc nyaiv nyei sic,
   weic zuqc meih nyei leiz se longx haic.
  40Yie ngorc meih hatc nyei waac.
   Weic zuqc meih baengh fim nyei, tov bun yie duqv ziangh jienv.

Kaux Ziouv Nyei Leiz-Latc

Waau
  41O Ziouv aac, tov bun cing meih ziepc zuoqv nyei hnamv yie,
   tov ziux meih laengz nyei waac njoux yie.
  42Yie ziouc maaih waac dau huotv yie wuov deix mienh,
   weic zuqc yie kaux meih nyei waac.
  43Tov meih maiv dungx zorqv zien leiz nyei waac cuotv nzengc yie nyei nzuih,
   weic zuqc meih nyei leiz bun yie maaih lamh hnamv dorngx.
  44Yie oix zanc-zanc ei jienv meih nyei leiz-latc
   taux yietc liuz yietc seix.
  45Yie ziouc yangh bungx nqoi nyei jauv,
   weic zuqc yie ei jienv meih hatc nyei waac.
  46Yie oix yiem hungh diex nyei nza'hmien gorngv meih hatc nyei waac,
   yie zungv maiv zuqc nyaiv,
  47weic zuqc yie a'hneiv meih nyei lingc,
   se dongh yie hnamv nyei.
  48Yie taaih meih nyei lingc,
   se dongh yie hnamv nyei,
   yie yaac fei-fangv meih nyei leiz-nyeic.

Leiz-Latc Se Kaux Duqv Wuonv Nyei

Zaa^yin
  49Jangx jienv meih caux meih nyei bou laengz nyei waac,
   weic zuqc meih nyei waac bun yie maaih lamh hnamv dorngx.
  50Meih laengz nyei waac bun yie maaih maengc ziangh,
   yie zuqc naanc zingh nyei ziangh hoc ziouc orn yie nyei hnyouv.
  51Zoux maux nyei mienh maiv dingh liouh nyei huotv yie,
   mv baac yie maiv leih nqoi meih nyei leiz-latc.
  52O Ziouv aac, yie jangx duqv meih loz-hnoi bun daaih nyei leiz,
   ziouc orn yie nyei hnyouv.
  53Yie buatc mienh waaic mienh guangc meih nyei leiz-latc,
   yie qiex jiez haic hnangv oix njopc douz nor.
  54Yie yiem lungh ndiev dingh zepv nyei dorngx,
   meih nyei leiz-nyeic benx yie nyei nzung.
  55O Ziouv aac, yie lungh muonz zanc jangx meih nyei mengh,
   yaac ei jienv meih nyei leiz-latc.
  56Yie ei jienv meih hatc nyei waac zoux.
   Naaiv se yie nyei orn-lorqc.

Jorm Hnyouv Muangx Ziouv Nyei Leiz-Latc

Hetc
  57Ziouv benx yie nyei buonc,
   yie laengz ei jienv meih nyei waac.
  58Yie longc nzengc hnyouv tov meih
   ziux meih laengz nyei waac korv-lienh yie.
  59Yie hnamv taux yie yangh nyei diuc-diuc jauv,
   yie ziouc huin nzuonx daaih lorz meih njaaux nyei yietc zungv waac.
  60Yie siepv-siepv nyei gan meih nyei lingc,
   zungv maiv ngaih.
  61Maiv gunv orqv mienh zaeng hlaang ndoh yie,
   yie zungv maiv la'kuqv meih nyei leiz-latc.
  62Ndaamv muonz yie jiez sin daaih ceng meih,
   weic meih baengh fim nyei leiz.
  63Da'faanh taaih meih, ei jienv meih hatc nyei waac zoux wuov deix,
   yie caux ninh mbuo zoux doic.
  64O Ziouv aac, meih ziepc zuoqv nyei hnamv lungh ndiev mienh,
   tov njaaux meih nyei leiz-nyeic yie.

Ziouv Nyei Leiz-Latc Maaih Jaax-Zinh

Tetc
  65O Ziouv aac, meih ziux meih nyei waac
   zoux longx bun meih nyei bou.
  66Tov ceix bun yie maaih cong-mengh caux wuonh zaang,
   weic zuqc yie sienx meih nyei lingc.
  67Yie maiv gaengh zuqc kouv wuov zanc, yie baamz zuiz zoux dorngc,
   mv baac ih zanc yie ei jienv meih nyei waac.
  68Meih se longx, meih zoux nyei yaac zoux longx,
   tov njaaux meih nyei leiz-nyeic yie.
  69Zoux maux nyei mienh gorngv-baeqc hoic yie,
   mv baac yie longc nzengc hnyouv gan meih hatc nyei waac.
  70Ninh mbuo nyei hnyouv hngongx,
   mv baac yie a'hneiv meih nyei leiz-latc.
  71Yie zuqc kouv se longx nyei,
   weic bun yie hoqc linc meih nyei leiz-nyeic.
  72Meih nyei nzuih gorngv cuotv nyei leiz-latc
   weic yie gauh maaih lamh longc jiex cin-cin waanc-waanc jiem nyaanh.

Ziouv Nyei Leiz-Latc Se Baengh Fim Nyei

Yotv
  73Meih nyei buoz zeix yie daaih aengx liepc yie,
   tov bun yie bieqc hnyouv weic bun yie duqv hoqc linc meih nyei lingc.
  74Taaih meih wuov deix mienh buatc yie ziouc a'hneiv haic,
   weic zuqc yie kaux meih nyei waac maaih lamh hnamv dorngx.
  75O Ziouv aac, yie hiuv duqv meih siemv nyei waac se baengh fim nyei,
   yaac hiuv duqv yie zuqc siouc kouv se meih ziepc zuoqv nyei zoux.
  76Tov ziux meih laengz bun meih nyei bou nyei waac
   longc meih ziepc zuoqv hnamv mienh nyei hnyouv orn yie nyei hnyouv.
  77Tov meih korv-lienh yie, bun yie duqv ziangh jienv,
   weic zuqc meih nyei leiz-latc bun yie a'hneiv.
  78Tov bun ceng-hlo nyei mienh zuqc nyaiv,
   weic zuqc ninh mbuo maiv longc leiz nyei hoic yie.
   Mv baac yie ganh aeqv, yie fei-fangv meih hatc nyei waac.
  79Tov bun taaih meih wuov deix huin nzuonx daaih lorz yie,
   weic bun ninh mbuo hiuv duqv meih nyei waac.
  80Tov bun yie nyei hnyouv ei jienv meih nyei leiz-nyeic yaac maiv maaih dorngx nqemh,
   weic bun yie maiv zuqc nyaiv.

Daux Gaux Tov Ziouv Njoux

Kapv
  81Yie nyei hnyouv za'gengh zuov jienv oix duqv meih nyei njoux en,
   yie kaux meih nyei waac maaih lamh hnamv dorngx.
  82Yie zuov gau meih ei meih laengz nyei waac zoux, m'zing zungv mbuov mi'aqv.
   Yie naaic gaax, “Meih haaix zanc cingx orn yie nyei hnyouv?”
  83Yie se hnangv norm dapv a'ngunc diuv nyei ndopv-mbuoqc kangx jienv douz-sioux gu'nguaaic,
   mv baac yie maiv la'kuqv meih nyei leiz-nyeic.
  84Meih nyei bou oix zuqc diev ndongc haaix lauh?
   Meih taux haaix zanc cingx siemv hoic yie wuov deix mienh nyei zuiz?
  85Zoux maux, maiv ei meih nyei leiz-latc nyei mienh,
   wetv kuotv oix hoic yie ndortv.
  86Meih nyei yietc zungv lingc kaux duqv wuonv nyei.
   Ninh mbuo gorngv-baeqc hoic yie, tov tengx yie.
  87Ninh mbuo kaav deix mietc yie, bun yie maiv maaih maengc yiem lungh ndiev,
   mv baac yie maiv guangc meih hatc nyei waac.
  88Meih ziepc zuoqv nyei hnamv mienh ziouc tov siex cuotv yie nyei maengc
   weic bun yie haih ei jienv meih nyei nzuih gorngv nyei waac.

Sienx Ziouv Nyei Leiz-Latc

Laa^metv
  89O Ziouv aac, meih nyei waac yiem lungh gu'nguaaic
   liepc wuonv taux yietc liuz.
  90Doic jiex doic meih se ziepc zuoqv nyei.
   Meih liepc baamh gen daaih, baamh gen ziouc yiem jienv taux ih zanc.
  91Ziux meih hatc nyei waac yietc zungv yiem jienv taux ih hnoi
   weic zuqc maanc muotc se benx meih nyei bou.
  92Se gorngv meih nyei leiz-latc maiv zeiz bun yie a'hneiv,
   yie yiem kouv naanc gu'nyuoz zungv zuqc mietc mi'aqv.
  93Yie yietc liuz maiv la'kuqv meih hatc nyei waac,
   weic zuqc meih longc meih hatc nyei waac bun yie duqv ziangh jienv.
  94Yie benx meih nyei mienh, tov njoux yie,
   weic zuqc yie ei jienv meih hatc nyei waac.
  95Orqv mienh zuov jienv oix daix yie,
   mv baac yie oix samx mangc meih nyei leiz-latc.
  96Yie buatc maanc sic maaih ninh nyei soux mouc,
   mv baac meih nyei lingc za'gengh! jangv haic.

Hnamv Ziouv Nyei Leiz-Latc

Mem
  97O yie za'gengh hnamv meih nyei leiz-latc,
   yie ziangh hnoi maiv dingh liouh nyei fei-fangv.
  98Meih nyei lingc zanc-zanc yiem yie nyei hnyouv,
   ziouc bun yie maaih cong-mengh gauh camv yie nyei win-wangv.
  99Yie gauh hnamv duqv tong yie nyei yietc zungv fin-saeng,
   weic zuqc yie fei-fangv meih njaaux nyei waac.
  100Beiv mienh gox mienh yie gauh mengh baeqc
   weic zuqc yie ei jienv meih hatc nyei waac.
  101Yie hatc jienv maiv bun yie nyei zaux yangh yietc zungv orqv nyei jauv,
   weic bun yie ei jienv meih nyei waac zoux.
  102Yie maiv leih nqoi meih nyei leiz
   weic zuqc meih ganh njaaux jiex yie.
  103Yie seix liuz meih nyei waac, za'gengh gaam haic,
   yiem yie nyei nzuih zungv gauh gaam mueiz-dorngh.
  104Yie kaux meih hatc nyei waac tengx yie bieqc hnyouv,
   weic naaiv yie nzorng haic yietc zungv jaav nyei jauv.

Ziouv Nyei Leiz-Latc Se Hnangv Norm Dang

Nun
  105Meih nyei waac se hnangv dang ziux yie nyei zaux-mbiec,
   yaac zoux yie jauv zaangc nyei njang.
  106Yie houv jienv liepc ngaengc waac
   yaac laengz ei jienv baengh fim nyei leiz zoux.
  107O Ziouv aac, yie za'gengh siouc kouv naanc hniev haic,
   tov meih ziux meih nyei waac bun yie duqv ziangh jienv.
  108O Ziouv aac, tov zipv yie nyei nzuih ceng nyei waac benx ziec nyei ga'naaiv,
   yaac njaaux yie hiuv duqv meih nyei leiz.
  109Yie nyei maengc zanc-zanc zuqc gamh nziex nyei sic,
   mv baac yie maiv la'kuqv meih nyei leiz-latc.
  110Orqv mienh zaeng koux oix hlopv yie,
   mv baac yie maiv leih nqoi meih hatc nyei waac.
  111Meih njaaux nyei waac se yie yietc liuz nzipc nyei buonc,
   yaac bun yie nyei hnyouv a'hneiv haic.
  112Yie liepc dingc hnyouv gan meih nyei leiz-nyeic,
   yietc liuz gan taux daauh taux mueiz.

Kaux Ziouv Nyei Leiz-Latc Duqv Longx

Saa^mekv
  113Maaih i diuc hnyouv nyei mienh yie nzorng haic,
   mv baac yie hnamv meih nyei leiz-latc.
  114Meih zoux yie bingx nyei dorngx yaac zoux yie nyei torngv-baaih.
   Yie kaux meih nyei waac maaih lamh hnamv dorngx.
  115Zoux orqv nyei mienh aah! Biaux nqoi yie maah!
   Weic bun yie haih gan longx yie nyei Tin-Hungh hatc nyei lingc.
  116Tov ziux meih laengz nyei waac baav jienv yie, bun yie duqv ziangh jienv.
   Yie maaih lamh hnamv nyei yaac tov maiv dungx bungx ndortv weic bun yie maiv zuqc nyaiv.
  117Tov baav jienv yie, yie ziouc yiem duqv longx
   yaac zanc-zanc taaih meih nyei leiz-nyeic.
  118Meih nqemh maiv ei meih nyei leiz-nyeic nyei mienh.
   Ninh mbuo guv guaix nyei za'eix se maiv lamh longc.
  119Meih zorqv lungh ndiev nyei orqv mienh funx hnangv hlieqv-nqaiv nor,
   weic naaiv yie hnamv meih njaaux nyei waac.
  120Yie sin zinx weic zuqc yie gamh nziex meih.
   Yie yaac gamh nziex meih siemv nyei waac.

Oix Zuqc Ei Jienv Ziouv Nyei Leiz-Latc

Aayin
  121Yie zoux nyei se baengh fim, horpc nyei.
   Tov maiv dungx guangc yie yiem zeix yie wuov deix nyei buoz-ndiev.
  122Tov beu jienv meih nyei bou bun yie duqv longx,
   maiv dungx bun zoux maux nyei mienh zeix yie.
  123Yie zuov gau meih nyei njoux en,
   caux meih zoux ziangx meih baengh fim laengz nyei waac,
   yie m'zing zungv maiv njang aqv.
  124Tov meih ziux meih ziepc zuoqv nyei hnamv mienh dorh meih nyei bou,
   yaac tov njaaux meih nyei leiz-nyeic yie.
  125Yie se meih nyei bou. Tov bun yie bieqc hnyouv,
   weic bun yie mengh baeqc meih njaaux nyei waac.
  126Ziouv dingc zuiz nyei ziangh hoc taux aqv,
   weic zuqc mienh baamz meih nyei leiz-latc.
  127Yie za'gengh hnamv meih nyei lingc gauh camv jiem,
   zungv gauh camv zien jiem.
  128Weic naaiv yie yangh meih hatc nyei waac,
   yie nzorng haic yietc zungv jaav nyei jauv.

Oix Yangh Ziouv Nyei Leiz-Latc

Pe
  129Meih njaaux nyei waac gengh peix fuc haic,
   weic naaiv yie longc hnyouv gan jienv mingh.
  130Meih nyei waac porv nqoi se hnangv ziux njang nor,
   bun maiv nangc hiuv camv nyei mienh bieqc hnyouv.
  131Yie morngx nqoi nzuih tauv qiex hae hae nyei,
   weic zuqc yie za'gengh oix meih nyei lingc.
  132Tov huin mangc yie yaac korv-lienh yie,
   hnangv meih zoux jiex weic hnamv meih nyei mengh wuov deix mienh.
  133Tov meih longc meih nyei waac bun yie nyei zaux-mbiec haih caaiv duqv jienv,
   yaac maiv dungx bun haaix nyungc zuiz gunv yie.
  134Tov tengx yie biaux ndutv zeix yie wuov deix mienh,
   weic bun yie haih ei jienv meih hatc nyei waac.
  135Tov meih nyei hmien ziux njang meih nyei bou,
   yaac tov njaaux meih nyei leiz-nyeic yie.
  136Yie nyei wuom-mueic liouc njiec hnangv ndoqv nor,
   weic zuqc mienh maiv ei meih nyei leiz-latc.

Ziouv Nyei Leiz-Latc Se Baengh Fim Nyei

Zaa^nde
  137O Ziouv aac, meih se baengh fim nyei,
   meih nyei leiz-latc yaac zingx nyei.
  138Meih dingc daaih nyei leiz-nyeic se horpc nyei,
   yaac baengh fim nzengc.
  139Yie nyei hnyouv qiex jiez haic hnangv douz buov jienv nor,
   weic zuqc yie nyei win-wangv la'kuqv meih nyei waac.
  140Meih laengz nyei waac seix liuz, hiuv duqv kaux duqv wuonv nyei,
   yie, meih nyei bou, yaac hnamv haic.
  141Yie zoux faix, zuqc mienh mangc piex,
   mv baac yie maiv la'kuqv meih hatc nyei waac.
  142Meih se baengh fim nyei, yaac yietc liuz baengh fim.
   Meih nyei leiz-latc yaac zien.
  143Yie zuqc doh naanc, nzauh kouv,
   mv baac meih nyei lingc bun yie njien-youh.
  144Meih njaaux nyei waac yietc liuz baengh fim nyei,
   tov bun yie mengh baeqc weic bun yie duqv ziangh jienv.

Daux Gaux Tov Ziouv Njoux

Kopv
  145O Ziouv aac, yie longc nzengc hnyouv heuc jienv meih. Tov dau yie,
   yie ziouc ei jienv meih nyei leiz-nyeic.
  146Yie heuc jienv meih, tov njoux yie,
   weic bun yie haih ei jienv meih njaaux nyei waac.
  147Lungh maiv gaengh njang yie jiez sin heuc meih tengx.
   Yie kaux meih nyei waac maaih lamh hnamv dorngx.
  148Yie ziangh muonz nungx jienv m'zing
   weic fei-fangv meih laengz nyei waac.
  149Ziux meih ziepc zuoqv nyei hnamv mienh tov muangx yie nyei qiex.
   O Ziouv aac, tov ziux meih nyei leiz beu yie nyei maengc.
  150Daav orqv za'eix zeix yie wuov deix mienh taux fatv aqv.
   Ninh mbuo leih go meih nyei leiz-latc.
  151Mv baac Ziouv aac, meih yiem nitv fatv.
   Meih nyei yietc zungv lingc yaac zien.
  152Yie weic hoqc meih njaaux nyei waac hiuv duqv lauh aqv,
   meih njaaux nyei waac yietc liuz liepc wuonv.

Daux Gaux Tov Ziouv Tengx

Letv
  153Tov mangc buatc yie nyei kouv naanc yaac njoux yie,
   weic zuqc yie maiv la'kuqv meih nyei leiz-latc.
  154Tov tengx mbenc yie nyei sic yaac zuoqc yie.
   Ziux meih laengz nyei waac tov bun yie duqv ziangh jienv.
  155Zoux orqv nyei mienh maiv haih duqv njoux,
   ninh mbuo maiv gan meih nyei leiz-nyeic.
  156O Ziouv aac, meih za'gengh korv-lienh mienh haic.
   Tov ziux meih nyei leiz bun yie maaih maengc ziangh jienv.
  157Zeix yie, caux yie doix-dekc nyei mienh camv haic,
   mv baac yie maiv leih nqoi meih hatc nyei waac.
  158Yie buatc maiv ziepc zuoqv nyei mienh ziouc youx haic
   weic zuqc ninh mbuo maiv ei meih nyei waac.
  159Samx mangc gaax yie ndongc haaix hnamv meih hatc nyei waac.
   Tov ziux meih ziepc zuoqv nyei hnamv mienh beu yie nyei maengc.
  160Meih nyei waac nzutv zunv gorngv se zien leiz,
   meih nyei yietc zungv gong-fim nyei leiz yietc liuz yiem.

Dingc Hnyouv Gan Ziouv Nyei Leiz-Latc

Sin
  161Zoux hlo nyei mienh maiv longc leiz nyei hoic yie,
   mv baac yie nyei hnyouv gamh nziex nyei se meih nyei waac.
  162Yie weic meih nyei waac a'hneiv,
   hnangv mienh duqv caangv daaih nyei ga'naaiv camv nor.
  163Yie nzorng haic, youx haic yietc zungv gorngv-baeqc nyei waac,
   mv baac yie hnamv haic meih nyei leiz-latc.
  164Weic meih baengh fim nyei leiz
   yie yietc hnoi ceng meih siec nzunc.
  165Hnamv meih nyei leiz nyei mienh duqv baengh orn camv,
   yaac maiv maaih haaix nyungc haih bun ninh mbuo ndiqv zuqc ndorpc.
  166O Ziouv aac, yie zuov jienv meih njoux yie,
   yie yaac ei meih hatc nyei lingc zoux.
  167Yie nyei hnyouv ei jienv meih nyei waac.
   Yie za'gengh! hnamv haic meih nyei waac.
  168Yie ei jienv meih hatc nyei, paaiv nyei waac,
   weic zuqc yie nyei diuc-diuc jauv yiem meih nyei nza'hmien.

Tov Ziouv Tengx

Tau
  169O Ziouv aac, tov bun yie heuc nyei sing-qiex taux meih nyei nza'hmien,
   yaac ziux meih nyei waac bun yie bieqc hnyouv.
  170Tov bun yie jouh nyei waac taux meih nyei nza'hmien,
   tov ziux meih nyei waac njoux yie.
  171Yie nyei nzuih meix oix gorngv cuotv ceng nyei waac,
   weic zuqc meih njaaux meih nyei leiz-nyeic yie.
  172Yie nyei mbietc oix baaux nzung gorngv meih nyei waac,
   weic zuqc meih nyei yietc zungv lingc se baengh fim nyei.
  173Tov liuc leiz ziangx meih nyei buoz tengx yie,
   weic zuqc yie ginv liuz meih hatc nyei waac.
  174O Ziouv aac, yie gengh oix duqv meih nyei njoux en,
   meih nyei leiz-latc yaac bun yie a'hneiv.
  175Tov bun yie duqv ziangh jienv weic bun yie haih ceng meih,
   tov bun meih nyei leiz tengx yie.
  176Yie mingh dorngc jauv hnangv ba'gi yungh dingx laaih nor,
   tov daaih lorz meih nyei bou,
   weic zuqc yie maiv la'kuqv meih nyei lingc.