119

Klei Wah Lač leh anăn Klei Dôk Mĭn kơ Klei Bhiăn Aê Diê

  1Jăk mơak yơh phung amâo mâo klei arăng dưi ƀuah ôh,
   phung êbat tui hlue klei bhiăn Yêhôwa.
  2Jăk mơak yơh phung djă pioh klei ñu hưn,
   phung tui duah ñu hŏng jih ai tiê.
  3Phung anăn amâo ngă klei wê ôh,
   ƀiădah diñu êbat hlăm êlan Yêhôwa.
  4Ih brei leh klei ih čih kơ hmei,
   čiăng kơ hmei hur har tui hlue.
  5Kâo čiăng kơ êlan kâo jing kjăp,
   êjai gưt klei bhiăn ih!
  6Snăn kâo amâo srăng hêñ ôh,
   êjai kâo dlăng kơ jih klei ih mtă.
  7Kâo srăng bi mni kơ ih hŏng ai tiê kpă,
   êjai hriăm klei ih phat kđi djŏ.
  8Kâo srăng gưt klei bhiăn ih;
   đăm lui hĕ kâo ôh.

Klei Gưt Asăp kơ Klei Bhiăn Yêhôwa

  9Si êkei hlăk ai srăng bi doh êlan ñu?
   Hŏng klei ñu gưt kơ klei ih blŭ yơh.
  10Kâo duah ih hŏng jih ai tiê;
   đăm brei kâo weh đuĕ mơ̆ng klei ih mtă ôh.
  11Kâo djă pioh leh klei ih blŭ hlăm ai tiê kâo,
   čiăng kơ kâo amâo ngă soh hŏng ih ôh.
  12Mpŭ mni kơ ih, Ơ Yêhôwa,
   bi hriăm kâo klei bhiăn ih.
  13Hŏng ƀăng kƀông
   kâo dôk hưn jih klei ƀăng êgei ih mtă.
  14Kâo mâo klei mơak tui êlan klei ih hưn,
   msĕ si tơdah kâo mâo jih klei mdrŏng.
  15Kâo srăng ksiêm mĭn kơ klei ih čih,
   leh anăn dlăng kơ êlan ih.
  16Kâo srăng mơak hlăm klei bhiăn ih;
   kâo amâo srăng wơr bĭt ôh klei ih blŭ.

Klei Hơ̆k Mơak Hlăm Klei Bhiăn Yêhôwa

  17Ngă klei jăk kơ dĭng buăl ih čiăng kơ kâo dưi dôk hdĭp,
   leh anăn tui gưt klei ih blŭ.
  18Mblang ală kâo čiăng kơ kâo dưi ƀuh
   klei yuôm bhăn hlăm klei bhiăn ih.
  19Kâo jing sa čô tue ti lăn ala;
   đăm mdăp klei ih mtă kơ kâo ôh.
  20Mngăt kâo mčah leh kyua
   čiăng thâo nanao klei ih mtă.
  21Ih ƀuah kơ phung mgao, phung arăng tăm pah leh,
   phung weh mơ̆ng klei ih mtă.
  22Mă hĕ mơ̆ng kâo klei diñu bi hêñ leh anăn bi êmut,
   kyuadah kâo djă pioh klei ih hưn.
  23Wăt tơdah phung khua dôk gŭ trông čhai ngă kơ kâo,
   dĭng buăl ih srăng ksiêm mĭn kơ klei bhiăn ih.
  24Klei ih hưn jing klei hơ̆k mơak kơ kâo,
   jing phung kčĕ kơ kâo.

Klei Čuăn Čiăng Gưt kơ Klei Bhiăn Yêhôwa

  25Mngăt kâo đuôm hŏng ƀruih lăn;
   lŏ bi hdĭp kâo tui si klei ih blŭ.
  26Tơdah kâo hưn jih êlan kâo, ih lŏ wĭt lač leh kơ kâo;
   bi hriăm kâo klei bhiăn ih.
  27Brei kâo thâo săng êlan klei ih čih;
   leh anăn kâo srăng dôk mĭn kơ bruă yuôm bhăn ih.
  28Mngăt kâo bŏ hŏng klei ênguôt ktrŏ;
   bi ktang kâo tui si klei ih blŭ.
  29Mgang kâo kơ êlan soh;
   leh anăn hŏng klei pap bi hriăm kâo klei bhiăn ih.
  30Kâo ruah leh êlan klei sĭt suôr;
   kâo răng kơ klei ih mtă.
  31Ơ Yêhôwa, kâo djă pioh klei ih hưn;
   đăm brei arăng bi hêñ kâo ôh.
  32Kâo srăng êran tui hlue êlan klei ih mtă,
   kyuadah ih bi êngiê ai tiê kâo leh.

Klei Wah Lač Čiăng Mâo Klei Thâo Săng

  33Bi hriăm kâo, Ơ Yêhôwa, êlan klei bhiăn ih,
   leh anăn kâo srăng djă pioh ñu tơl knhal tuč.
  34Brei kơ kâo klei thâo săng, čiăng kơ kâo dưi djă pioh klei bhiăn ih,
   leh anăn gưt ñu hŏng jih ai tiê.
  35Atăt ba kâo ti êlan klei ih mtă,
   kyuadah kâo mơak hlăm klei anăn.
  36Brei ai tiê kâo khăp kơ klei ih hưn,
   leh anăn amâo djŏ khăp kơ mdrŏng sah ôh.
  37Bi weh ală kâo mơ̆ng klei dlăng mnơ̆ng hơăi mang;
   brei kâo dôk hdĭp tui hlue êlan ih.
  38Brei ih bi sĭt klei ih blŭ kơ dĭng buăl ih,
   pioh kơ klei huĭ mpŭ kơ ih.
  39Kâo huĭ arăng srăng bi hêñ kâo, đăm brei klei anăn truh ôh,
   kyuadah klei ih mtă jing jăk.
  40Nĕ anei, kâo hnĭng kơ klei ih čih!
   Kyua klei kpă ênô ih brei kâo dôk hdĭp.

Klei Knang kơ Klei Bhiăn Yêhôwa

  41Ơ Yêhôwa, brei klei khăp ih truh kơ kâo,
   bi mtlaih kâo tui si klei ih blŭ.
  42Snăn kơh kâo dưi lŏ wĭt lač kơ pô dlao wač kơ kâo,
   kyuadah kâo knang kơ klei ih blŭ.
  43Đăm mă hĕ klei blŭ sĭt nik mơ̆ng ƀăng êgei kâo ôh,
   kyuadah kâo čang hmăng leh kơ klei ih mtă.
  44Kâo srăng gưt klei bhiăn ih nanao,
   nanao hlŏng lar.
  45Kâo srăng êbat hŏng klei êngiê,
   kyuadah kâo tui duah leh klei ih čih.
  46Msĕ mơh kâo srăng blŭ klei ih hưn ti anăp phung mtao,
   leh anăn arăng amâo srăng bi hêñ kâo ôh,
  47kyuadah kâo mơak hlăm klei ih mtă,
   jing klei kâo khăp leh.
  48Kâo mpŭ kơ klei ih mtă jing klei kâo khăp,
   leh anăn kâo srăng ksiêm mĭn kơ klei bhiăn ih.

Klei Knang Kjăp kơ Klei Bhiăn Yêhôwa

  49Hdơr bĕ klei ih blŭ kơ dĭng buăl ih,
   hŏng klei anei ih brei kâo mâo klei čang hmăng.
  50Klei anei jing klei bi juh kâo hlăm klei knap mñai:
   klei ih ƀuăn brei klei hdĭp kâo.
  51Phung mgao mưč snăk kơ kâo,
   ƀiădah kâo amâo weh ôh mơ̆ng klei bhiăn ih.
  52Kâo hdơr kơ klei ih mtă mơ̆ng ênuk đưm,
   klei anăn bi juh kâo, Ơ Yêhôwa.
  53Kâo čuh ai ngêñ kyua ƀuh phung ƀai,
   phung lui hĕ leh klei bhiăn ih.
  54Klei bhiăn ih jing klei kâo mmuñ,
   măng ai ti anôk kâo dôk.
  55Êjai mlam kâo hdơr kơ anăn ih, Ơ Yêhôwa,
   leh anăn kâo djă pioh klei bhiăn ih.
  56Kâo mâo klei jăk jĭn anei,
   jing klei kâo djă pioh klei ih čih.

Klei Thâo Huĭ Mpŭ kơ Klei Bhiăn Yêhôwa

  57Yêhôwa jing kdrêč pioh kơ kâo;
   kâo ƀuăn kâo srăng gưt klei ih blŭ.
  58Kâo kwưh klei pap ih hŏng jih ai tiê:
   pap mñai kơ kâo tui si klei ih ƀuăn.
  59Kâo ksiêm leh êlan kâo;
   kâo bi wir jơ̆ng kâo phă klei ih hưn.
  60Kâo ruăt, amâo lŏ krư̆i ôh,
   čiăng tui hlue klei ih mtă.
  61Wăt tơdah phung ƀai kă kâo hŏng klei bră,
   kâo amâo wơr bĭt klei bhiăn ih ôh.
  62Ti krah mlam kâo kgŭ čiăng bi mni kơ ih
   kyua klei ih phat kđi jing kpă.
  63Kâo jing mah jiăng kơ jih jang phung huĭ mpŭ kơ ih,
   kơ phung tui hlue klei ih čih.
  64Ơ Yêhôwa, lăn ala bŏ hŏng klei khăp ih;
   bi hriăm kâo klei bhiăn ih.

Ênoh Yuôm Klei Bhiăn Yêhôwa

  65Ơ Yêhôwa, ih ngă leh klei jăk kơ dĭng buăl ih,
   tui si klei ih blŭ.
  66Bi hriăm kâo klei djŏ leh anăn klei thâo săng;
   kyuadah kâo đăo kơ klei ih mtă.
  67Êlâo kơ kâo mâo klei knap kâo wơr êlan leh,
   ƀiădah ară anei kâo tui hlue klei ih blŭ.
  68Ih jing jăk, leh anăn ih ngă klei jăk;
   bi hriăm kâo klei bhiăn ih.
  69Phung mgao blŭ luar djŏ kơ kâo,
   ƀiădah hŏng jih ai tiê kâo gưt klei ih čih.
  70Ai tiê diñu kpal msĕ si prăi,
   ƀiădah kâo mơak hlăm klei bhiăn ih.
  71Klei kâo tŭ leh klei knap mñai jing klei jăk kơ kâo,
   čiăng kơ kâo dưi hriăm klei bhiăn ih.
  72Klei bhiăn mơ̆ng ƀăng êgei ih jing yuôm hĭn kơ kâo
   hŏng lu êbâo klŏ mah leh anăn prăk.

Klei Kpă Klei Bhiăn Yêhôwa.

  73Kngan ih hrih leh anăn mmuôn kâo leh;
   brei kơ kâo klei thâo săng, čiăng kơ kâo dưi hriăm klei ih mtă.
  74Phung huĭ mpŭ kơ ih srăng ƀuh kâo leh anăn hơ̆k kdơ̆k,
   kyuadah kâo čang hmăng leh hlăm klei ih blŭ.
  75Ơ Yêhôwa, kâo thâo klei ih phat kđi jing kpă,
   leh anăn hŏng klei sĭt suôr ih bi knap kâo leh.
  76Brei klei khăp ih bi juh kâo,
   tui si ih ƀuăn leh kơ dĭng buăl ih.
  77Brei ih pap kơ kâo čiăng kơ kâo dưi dôk hdĭp,
   kyuadah kâo khăp čiăng kơ klei bhiăn ih.
  78Brei phung mgao, mâo klei hêñ
   kyuadah diñu duah mplư kâo hŏng klei luar,
   ƀiădah kâo srăng dôk ksiêm mĭn kơ klei ih čih.
  79Brei phung huĭ mpŭ kơ ih hriê kơ kâo,
   čiăng kơ diñu dưi thâo klei ih hưn.
  80Brei ai tiê kâo gưt jih klei bhiăn ih,
   čiăng kơ kâo amâo srăng hêñ ôh.

Klei Wah Lač Akâo Klei Bi Mtlaih

  81Mngăt kâo êmăn dôk guôn klei ih bi mtlaih;
   kâo čang hmăng hlăm klei ih blŭ.
  82Ală kâo dliu dôk guôn klei ih ƀuăn,
   êjai kâo êmuh, Hbĭl ih srăng bi juh kâo?
  83Kyuadah kâo jing msĕ si kdô klĭt ti săp pui,
   kâo amâo wơr bĭt ôh klei bhiăn ih.
  84Dŭm boh sui dĭng buăl ih srăng dôk guôn?
   Hbĭl ih srăng phat kđi phung ngă jhat kơ kâo?
  85Phung mgao klei ƀăng bi lĕ kâo;
   diñu amâo ngă tui si klei bhiăn ih ôh.
  86Jih jang klei ih mtă jing năng knang;
   đru kâo bĕ kyua arăng ngă jhat kơ kâo hŏng klei blŭ luar.
  87Diñu păt čiăng bi mdjiê kâo,
   ƀiădah kâo amâo lui ôh klei ih čih.
  88Brei ih mgang klei hdĭp kâo tui si klei khăp ih;
   čiăng kơ kâo dưi djă pioh klei ƀăng êgei ih hưn.

Klei Đăo kơ Klei Bhiăn Yêhôwa

  89Ơ Yêhôwa, ih dôk hlŏng lar klei ih blŭ dôk kjăp nanao hlăm adiê.
  90Klei sĭt suôr ih dôk hlăm jih jang ênuk;
   ih mjing leh lăn ala, leh anăn ñu dôk kjăp.
  91Tui si klei ih čuăn diñu ăt dôk truh ti hruê anei,
   kyuadah jih jang mnơ̆ng jing dĭng buăl ih sơăi.
  92Tơdah klei bhiăn ih amâo jing klei mơak kơ kâo,
   kâo rai tuč leh hlăm klei knap mñai kâo.
  93Kâo amâo srăng wơr bĭt ôh klei ih mtă,
   kyuadah hŏng klei mtă anăn yơh ih bi hdĭp kâo.
  94Kâo jing dŏ ih, bi mtlaih kâo bĕ,
   kyuadah kâo tui duah leh klei ih mtă.
  95Phung ƀai kăp guôn čiăng bi rai kâo,
   ƀiădah kâo dôk ksiêm mĭn kơ klei ih hưn.
  96Kâo ƀuh leh mâo klei knhal tuč kơ jih jang mnơ̆ng;
   ƀiădah klei bhiăn ih amâo mâo knhal ôh.

Klei Khăp kơ Klei Bhiăn Yêhôwa

  97Kâo khăp êdimi kơ klei bhiăn ih!
   Jih hruê kâo dôk ksiêm mĭn kơ klei anăn.
  98Klei ih mtă brei kâo thâo mĭn hĭn kơ phung roh kâo,
   kyuadah klei ih mtă dôk nanao mbĭt hŏng kâo.
  99Kâo mâo klei thâo săng hĭn kơ jih jang phung mtô kâo,
   kyuadah klei ih hưn jing mnơ̆ng kâo dôk ksiêm mĭn.
  100Kâo thâo săng lu hĭn kơ phung mduôn,
   kyuadah kâo djă pioh klei ih mtă.
  101Kâo kơ̆ng jơ̆ng kâo amâo brei êbat ti êlan jhat ôh,
   čiăng kơ kâo dưi djă pioh klei ih blŭ.
  102Kâo amâo weh mơ̆ng klei ih mtô ôh;
   kyuadah ih pô bi hriăm kâo leh.
  103Klei ih blŭ jing mmih kơ êlah kâo,
   mmih hĭn kơ êa hnuê!
  104Hŏng klei ih mtă kâo mâo klei thâo săng;
   kyuanăn kâo bi êmut jih êlan soh.

Klei Mngač Mơ̆ng Klei Bhiăn Yêhôwa

  105Klei ih blŭ jing pui kđen kơ jơ̆ng kâo,
   leh anăn klei mngač kơ êlan kâo.
  106Kâo kat asei leh anăn kâo bi sĭt klei anăn
   čiăng tui hlue klei mtă ih kpă ênô.
  107Kâo mâo klei knap êdimi;
   Ơ Yêhôwa, djă pioh klei hdĭp kâo, tui si klei ih blŭ.
  108Ơ Yêhôwa, brei ih tŭ klei kâo wah lač bi mni kơ ih,
   leh anăn bi hriăm kâo klei ih mtă.
  109Grăp hruê klei hdĭp kâo dôk nanao hlăm klei huĭ mpŭ;
   ƀiădah kâo amâo wơr bĭt ôh klei bhiăn ih.
  110Phung ƀai ƀêč leh kđông kơ kâo,
   ƀiădah kâo amâo weh mơ̆ng klei ih mtă ôh.
  111Klei ih hưn jing ngăn dưn kơ kâo hlŏng lar;
   sĭt nik diñu jing klei bi mơak kơ ai tiê kâo.
  112Kâo čuăn leh ai tiê kâo tui gưt klei bhiăn ih
   nanao tơl knhal tuč.

Klei Hơĭt Ênang Hlăm Klei Bhiăn Yêhôwa

  113Kâo bi êmut kơ mnuih mâo klei mĭn dua nah;
   ƀiădah kâo khăp kơ klei bhiăn ih.
  114Ih jing anôk kâo đuĕ dăp leh anăn khil kâo;
   kâo čang hmăng hlăm klei ih blŭ.
  115Đuĕ bĕ mơ̆ng kâo, Ơ phung ƀai,
   čiăng kơ kâo dưi djă pioh klei Aê Diê kâo mtă!
  116Krơ̆ng kâo tui si klei ih ƀuăn, čiăng kơ kâo dưi dôk hdĭp;
   leh anăn đăm brei kâo hêñ ôh hlăm klei kâo čang hmăng.
  117Djă krơ̆ng kâo čiăng kơ kâo dưi mâo klei hơĭt,
   leh anăn mpŭ nanao kơ klei bhiăn ih.
  118Ih hngah leh kơ jih jang phung weh đuĕ mơ̆ng klei bhiăn ih;
   sĭt nik klei diñu mnêč jing hơăi mang.
  119Ih yap jih jang phung ƀai ti lăn ala msĕ si djah;
   kyuanăn kâo khăp kơ klei ih hưn.
  120Kđeh kâo ktư̆ yơ̆ng kyua huĭ kơ ih;
   leh anăn kâo huĭ kơ klei ih phat kđi.

Klei Gưt kơ Klei Bhiăn Yêhôwa

  121Kâo ngă leh klei djŏ leh anăn klei kpă ênô;
   Đăm jao kâo kơ phung ktư̆ juă kâo ôh.
  122Brei ih kiă kriê dĭng buăl ih hŏng klei jăk;
   đăm brei phung mgao ktư̆ juă kâo ôh.
  123Ală kâo dliu êjai dôk guôn klei ih bi mtlaih,
   leh anăn klei ih ƀuăn kpă ênô.
  124Brei ih ngă hŏng dĭng buăl ih tui si klei khăp ih,
   leh anăn bi hriăm kâo klei bhiăn ih.
  125Kâo jing dĭng buăl ih; brei kơ kâo klei thâo săng,
   čiăng kơ kâo dưi thâo săng klei ih hưn.
  126Truh leh mmông ih mă bruă, Ơ Yêhôwa,
   kyuadah arăng gao leh klei bhiăn ih.
  127Sĭt nik kâo khăp kơ klei ih mtă
   êgao hĭn kơ mah leh anăn mah doh.
  128Sĭt nik kâo tui hlue jih klei ih čih;
   Kâo bi êmut kơ jih jang êlan klei luar.

Klei Čiăng Gưt kơ Klei Bhiăn Yêhôwa

  129Klei ih hưn jing yuôm bhăn;
   snăn kâo djă pioh diñu.
  130Klei mblang klei ih blŭ brei klei mngač;
   ñu brei klei thâo săng kơ phung hơăi mang.
  131Kâo ha ƀăng êgei, ƀhŭp ƀhăp;
   kyuadah kâo mhao snăk kơ klei ih mtă.
  132Wir bĕ phă kâo, leh anăn pap mñai kơ kâo đa,
   tui si klei ih bhiăn ngă kơ phung khăp kơ anăn ih.
  133Bi kjăp knhuang kâo tui si klei ih ƀuăn;
   leh anăn đăm brei sa mta klei wê kiă kriê kâo ôh.
  134Bi tui kâo mơ̆ng phung mnuih ktư̆ juă;
   čiăng kơ kâo dưi tui hlue klei ih mtă.
  135Brei ih mtrang ƀô̆ mta ih ti dĭng buăl ih,
   leh anăn bi hriăm kâo klei bhiăn ih.
  136Êa ală kâo ƀlĕ msĕ si êa hnoh,
   kyuadah phung mnuih amâo gưt ôh kơ klei bhiăn ih.

Klei Kpă Ênô Klei Bhiăn Yêhôwa

  137Ơ Yêhôwa, ih jing kpă ênô;
   leh anăn klei ih phat kđi jing djŏ.
  138Ih mtă leh klei ih hưn hŏng klei kpă ênô
   leh anăn năng knang sĭt.
  139Klei hur har kâo čuh ai ngêñ kâo,
   kyuadah phung roh kâo wơr bĭt klei ih blŭ.
  140Leh klei lông dlăng, klei ih blŭ jing doh sĭt;
   kyuanăn dĭng buăl ih khăp kơ ñu.
  141Kâo jing điêt leh anăn arăng bi êmut,
   ƀiădah ăt kâo amâo wơr bĭt ôh klei ih mtă.
  142Klei kpă ênô ih jing klei kpă ênô hlŏng lar,
   leh anăn klei bhiăn ih jing sĭt nik.
  143Klei rŭng răng leh anăn klei ênguôt truh leh kơ kâo,
   ƀiădah klei ih mtă bi mơak kơ kâo.
  144Klei ih hưn jing kpă ênô hlŏng lar;
   brei kơ kâo klei thâo săng čiăng kơ kâo dưi dôk hdĭp.

Klei Wah Lač Akâo Klei Bi Mtlaih

  145Ơ Yêhôwa, kâo iêu wah lač kơ ih hŏng jih ai tiê;
   brei ih lŏ wĭt lač kơ kâo, kâo srăng tui gưt klei bhiăn ih.
  146Kâo iêu wah lač kơ ih; bi mtlaih kâo bĕ,
   čiăng kơ kâo dưi tui hlue klei ih hưn.
  147Kâo kgŭ êlâo kơ ang dar leh anăn kwưh klei đru;
   kâo čang hmăng hlăm klei ih blŭ.
  148Kâo krŏng ală êjai mmông gak mlam;
   čiăng kâo dưi dôk ksiêm mĭn kơ klei ih ƀuăn.
  149Dôk hmư̆ asăp kâo tui si klei khăp ih,
   Ơ Yêhôwa, tui si klei kpă ih bi mrâo klei hdĭp kâo.
  150Phung ƀai tiŏ ngă klei jhat hriê giăm leh;
   diñu dôk kbưi mơ̆ng klei bhiăn ih.
  151Ƀiădah ih dôk giăm, Ơ Yêhôwa,
   leh anăn jih jang klei mtă ih jing sĭt nik.
  152Mơ̆ng sui leh kâo thâo săng klei ih hưn,
   ih yơh mdơ̆ng digơ̆ hlŏng lar.

Klei Kwưh Čiăng Mâo Klei Đru

  153Dlăng kơ klei knap mñai kâo, leh anăn bi mtlaih kâo,
   kyuadah kâo amâo wơr bĭt ôh klei bhiăn ih.
  154Mgang klei kâo, leh anăn bi tui kâo,
   bi mrâo klei hdĭp kâo tui si klei ƀuăn ih.
  155Klei bi mtlaih dôk kbưi mơ̆ng phung ƀai,
   kyuadah diñu amâo duah klei bhiăn ih ôh.
  156Ơ Yêhôwa, klei ih pap jing prŏng;
   bi mrâo klei hdĭp kâo tui si klei bhiăn ih.
  157Phung ngă jhat kơ kâo leh anăn phung roh hŏng kâo jing lu,
   ƀiădah kâo amâo weh ôh mơ̆ng klei ih hưn.
  158Ƀuh phung lhiăr, kâo bi êmut kheh;
   kyuadah diñu amâo tui hlue klei ih mtă ôh.
  159Dôk mĭn bĕ kơ klei kâo khăp kơ klei ih čih;
   bi hdĭp kâo, Ơ Yêhôwa, tui si klei khăp ih.
  160Jih jang klei ih blŭ jing sĭt nik;
   djăp mta klei ih mtă jing kpă ênô leh anăn dôk hlŏng lar.

Klei Myơr Klei Bhiăn Yêhôwa

  161Phung khua ngă jhat kơ kâo amâo mâo klei,
   ƀiădah ai tiê kâo huĭ knŏng kơ klei ih blŭ.
  162Kâo hơ̆k mơak kyua klei ƀuăn ih,
   msĕ si pô plah mă lu ngăn hlăm klei bi blah.
  163Kâo bi êmut êdi kơ klei luar,
   ƀiădah kâo khăp kơ klei bhiăn ih.
  164Kâo bi mni kơ ih kjuh bliư̆ grăp hruê,
   kyua klei bhiăn ih jing djŏ.
  165Phung khăp kơ klei bhiăn ih mâo klei êđăp ênang prŏng;
   amâo mâo mnơ̆ng dưi bi têč hnêč diñu ôh.
  166Ơ Yêhôwa, kâo čang hmăng kơ klei bi mtlaih ih;
   leh anăn kâo ngă klei mtă ih.
  167Mngăt kâo gưt kơ klei ih hưn,
   leh anăn kâo khăp snăk kơ diñu.
  168Kâo djă pioh klei ih mtă leh anăn klei ih hưn,
   kyuadah jih jang êlan kâo dôk ti anăp ih sơăi.

Klei Wah Lač Akâo Klei Đru

  169Ơ Yêhôwa, brei klei kâo krao truh kơ ih;
   brei kơ kâo klei thâo săng tui si klei ih blŭ.
  170Brei klei kâo kwưh truh kơ blŭ;
   bi mtlaih kâo tui si klei ih ƀuăn.
  171Brei ƀăng kƀông kâo hưn klei bi mni,
   kyuadah ih bi hriăm kâo klei bhiăn ih.
  172Brei êlah kâo mmuñ kơ klei ih blŭ,
   kyuadah jih jang klei ih mtă jing kpă ênô.
  173Brei kngan ih kăp đru kâo,
   kyuadah kâo ruah leh klei ih mtă.
  174Kâo hmăng kơ klei ih bi mtlaih, Ơ Yêhôwa,
   leh anăn kâo khăp kơ klei bhiăn ih.
  175Brei kâo dôk hdĭp čiăng kơ mngăt dưi bi mni kơ ih,
   leh anăn brei klei ih mtă đru kâo.
  176Kâo klah đuĕ msĕ si sa drei biăp luč;
   duah bĕ dĭng buăl ih,
   kyuadah kâo amâo wơr bĭt ôh klei ih mtă.