11

CHÚA Là Ðấng Che Chở

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

  1Tôi nương náu mình nơi CHÚA.
  Thế mà sao các người lại bảo linh hồn tôi rằng,
  “Hãy làm như con chim và bay lên núi trốn đi”?
  2Vì kìa, kẻ ác đã giương cung;
  Chúng đã đặt mũi tên vào dây cung,
  Ðể từ trong bóng tối nhắm bắn người có lòng ngay thẳng.
  3Nếu các nền tảng đều bị phá hủy,
  Người ngay lành còn có thể làm gì?

  4CHÚA ngự trong đền thánh của Ngài;
  CHÚA ngự trên ngôi Ngài trên thiên đàng.
  Mắt Ngài nhìn thấy rõ hết;
  Mí mắt Ngài dò xét con cái loài người.
  5CHÚA thử nghiệm người ngay lành,
  Nhưng linh hồn Ngài ghét kẻ ác và kẻ ham mến bạo tàn.
  6Ngài sẽ giáng các bẫy xuống những kẻ gian ác như mưa.
  Lửa hừng, diêm sinh, và gió phỏng sẽ là phần trong chén của chúng,
  7Vì CHÚA là Ðấng công chính.
  Ngài yêu mến sự công chính.
  Người ngay lành sẽ được nhìn thấy thánh nhan Ngài.