11

Tso Siab rau Tus TSWV

  1Kuv cia siab rau tus TSWV uas
   yog kuv qhov chaw tso siab.
  Yog li cas nej hais rau kuv tias,
  “Koj cia li ya ib yam li tus noog mus rau saum tej roob,
  2rau qhov cov neeg siab phem nta
   hneevnti thiab
  tua hauv qhov uas tsaus ntuj nti tuaj
   raug cov neeg ncaj ncees.
  3Thaum uas txhua tsav yam vau tas lawm,
   cov neeg ncaj ncees ua tsis tau li cas.”

  4Tus TSWV nyob hauv nws lub Tuamtsev uas dawbhuv;
  tus TSWV lub zwmtxwv nyob saum ntuj.
  Nws pom neeg nyob txhua qhov
   thiab paub txhua yam uas lawv ua.
  5Tus TSWV sim cov neeg zoo thiab
   cov neeg siab phem ib yam nkaus;
  nws ntxub cov neeg uas nyiam ua nruj ua tsiv kawg li.

  6Nws tso cov hluavncaig uas cig ntsaj thuav
  ib yam li nag los rau saum cov neeg
   siab phem;
  thiab nws tso khaub zeeg cua rau txim rau lawv.
  7Tus TSWV yog tus ncaj ncees thiab
   hlub cov neeg uas ua zoo,
  cov neeg uas ua zoo yuav mus nyob
   ntawm nws lub xubntiag.