11

Singx Nzung 11

Ziouv Zoux Ndaauh Kaux Nyei Dorngx

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Ndaawitv zoc nyei nzung.
  1Yie ndaauh kaux Ziouv,
   wuov nyungc, meih mbuo hnangv haaix nor haih gorngv mbuox yie,
   “Meih oix zuqc hnangv norm norqc biaux mingh taux meih nyei mbong.”
  2Mangc maah! Orqv mienh baeng juang-zinx,
   zorqv forng paanx jienv hlaang, oix yiem hmuangx nyei dorngx,
   buonv hnyouv zingx nyei mienh.
  3Se gorngv gorn-ndoqv zuqc baaic waaic,
   kuv mienh haih zoux haaix nyungc?”
  4Ziouv yiem ninh nyei cing-nzengc biauv gu'nyuoz,
   Ziouv nyei weic yiem gu'nguaaic lungh.
  Ninh nyei m'zing zaah mangc baamh mienh,
   ziouc hiuv duqv ninh mbuo zoux nyei sic.
  5Ziouv kauv kuv mienh caux orqv mienh,
   ninh nzorng haic a'hneiv zoux doqc nyei mienh.
  6Ninh oix zorqv zieqc jienv nyei douz-taanx caux hungh bungx njiec mienh waaic mienh gu'nguaaic,
   yaac bun nziaaux-jorm benx ninh mbuo nyei buonc.
  7Weic zuqc Ziouv zoux duqv horpc,
   ninh yaac a'hneiv mienh zoux horpc nyei sic.
   Hnyouv zingx nyei mienh ziouc duqv buatc ninh nyei hmien.