11

Đức Giê-hô-va là nơi nương náu

Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng
  1Tôi nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va.
   Sao các người dám khuyên tôi:
   “Hãy trốn nhanh đi, như chim bay về núi?
  2Vì kìa kẻ ác giương cung,
   Tra mũi tên vào dây,
   Để từ trong bóng tối bắn vào người có lòng ngay thẳng.
  3Nếu các nền tảng bị phá đổ,
   Người công chính sẽ làm sao?”

  4Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài;
   Ngôi Ngài ở trên trời.
  Mắt Ngài nhìn xem,
   Mí mắt Ngài dò xét con cái loài người.
  5Đức Giê-hô-va dò xét người công chính lẫn kẻ gian ác,
   Và lòng Ngài ghét kẻ ưa thích bạo lực.
  6Ngài sẽ trút mưa tai họa trên kẻ ác:
   Lửa hừng, diêm sinh và gió nóng
   Sẽ là chén dành riêng cho chúng.
  7Vì Đức Giê-hô-va là công chính,
   Ngài yêu công lý;
   Người chính trực sẽ được thấy mặt Ngài.