121

CHÚA Là Ðấng Gìn Giữ

Bài ca đi lên đền thánh

  1Tôi ngước mắt nhìn lên đồi núi;
  Sự giúp đỡ tôi đến từ đâu?
  2Sự giúp đỡ tôi đến từ CHÚA,
  Ðấng dựng nên trời và đất.

  3Ngài sẽ không để cho chân bạn trợt ngã;
  Ðấng gìn giữ bạn không hề buồn ngủ.
  4Thật vậy, Ðấng gìn giữ I-sơ-ra-ên không hề buồn ngủ và không bao giờ ngủ.

  5CHÚA là Ðấng gìn giữ bạn;
  CHÚA là bóng mát bên phải bạn.
  6Mặt trời sẽ không hại bạn ban ngày;
  Mặt trăng sẽ không hại bạn ban đêm.

  7CHÚA sẽ gìn giữ bạn khỏi mọi tai họa;
  Ngài sẽ gìn giữ mạng sống bạn.
  8CHÚA sẽ gìn giữ bạn khi ra khi vào,
  Từ nay cho đến đời đời.