121

Bài ca chiến thắng

1Tôi ngước nhìn đồi núi,
Ân cứu giúp đến từ đâu?
2Ân cứu giúp từ Chúa Hằng Hữu,
Đấng sáng tạo đất trời.
3Chúa không để chân anh trơn trợt,
Đấng canh giữ anh không bao giờ ngủ.
4Phải, Đấng canh giữ Y-sơ-ra-ên luôn tỉnh thức,
Ngài không bao giờ ngủ.
5Chúa Hằng Hữu là Đấng canh giữ anh,
Ngài là bóng che chở anh.
6Ban ngày khỏi mặt trời thiêu đốt,
Ban đêm ánh trăng không làm hại.
7Chúa sẽ gìn giữ anh khỏi mọi tai họa,
Bảo vệ mạng sống anh.
8Chúa Hằng Hữu che chở anh khi ra khi vào,
Từ nay đến muôn đời.