121

Chúa gìn giữ dân Ngài

Bài ca khi đang đi lên đền thờ.

  1Tôi ngước trông lên đồi,
   ơn cứu giúp tôi đến từ đâu?
  2Ơn cứu giúp tôi đến từ Chúa,
   Đấng tạo nên trời đất.
  3Ngài sẽ không để ngươi bị thất bại.
   Đấng canh giữ ngươi không hề chợp mắt.
  4Đấng canh giữ Ít-ra-en không hề mệt mỏi,
   Ngài không cần ngủ nghỉ.
  5Chúa gìn giữ ngươi.
   Ngài là bóng mát che ngươi khỏi nắng nóng.
  6Mặt trời không cháy sém ngươi ban ngày,
   mặt trăng cũng không hại ngươi ban đêm.
  7Chúa sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi nguy biến;
   Ngài sẽ bảo vệ mạng sống ngươi.
  8Chúa sẽ gìn giữ khi ngươi đi vào, lúc ngươi bước ra,
   từ nay cho đến mãi mãi.