121

Tus TSWV Tsomkwm Peb

  1Kuv tsa qhov muag ntsia rau
   saum tej roob,
  saib kev cawm dim yuav tuaj qhov twg tuaj?
  2Kev pab kuv yog tuaj ntawm tus TSWV tuaj,
  nws yog tus tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb.

  3Nws yuav tsis pub koj ntog;
  tus tiv thaiv koj yeej tsis tsaug zog
   ib zaug li.

  4Yog tiag, tus uas tiv thaiv cov
   Yixalayees
  yeej tsis ncaws dabntub lossis tsis tsaug zog li.
  5Tus TSWV yuav zov rawv koj,
  nws nyob rawv ntawm koj ib sab thiab tiv thaiv koj.
  6Nruab hnub lub hnub yuav tsis hlawv koj,
  lossis hmo ntuj lub hli yuav tsis ua li cas rau koj.

  7Tus TSWV yuav tiv thaiv tsis pub
   koj raug tej kev puastsuaj;
  nws yuav tsomkwm kom koj nyob kaj siab lug.
  8Tus TSWV yuav tiv thaiv koj thaum koj tawm mus
  thiab rov qab los txij hnub no mus ibtxhis li.