121

Đức Giê-hô-va bảo vệ con dân Ngài

Bài ca đi lên từng bậc
  1Tôi ngước mắt lên trên núi:
   Sự cứu giúp tôi đến từ đâu?
  2Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va
   Là Đấng dựng nên trời và đất.

  3Ngài không để cho chân ngươi trượt ngã;
   Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.
  4Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên
   Không hề chợp mắt cũng không buồn ngủ.

  5Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi;
   Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên phải ngươi.
  6Mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban ngày,
   Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm.

  7Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa.
   Ngài sẽ gìn giữ mạng sống ngươi.
  8Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi
   Khi ra khi vào,
   Từ nay cho đến đời đời.