122

Bài ca thăng tiến

1Tôi vui vẻ khi người ta giục giã,
"Chúng ta cùng đi lên Nhà Chúa."
2Giê-ru-sa-lem!
Chúng ta dừng chân tại cửa thành.
3Thành Giê-ru-sa-lem được xây cất,
Liên kết nhau chặt chẽ vô cùng.
4Các chi tộc Y-sơ-ra-ên đều lên đây,
Y theo tục lệ cổ truyền,
Để cảm tạ Danh Chúa Hằng Hữu,
5Vì tại đây, ngôi xét xử được thiết lập,
Là Ngôi vua nhà Đa-vít.
6Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem,
Ai yêu Sa-lem sẽ được hưng thịnh,
7Nguyện cho hòa bình trong thành,
Và thịnh vượng trong lâu đài.
8Vì anh em, vì bạn hữu,
Tôi nguyện cầu: "Hòa bình cho Giê-ru-sa- lem"
9Vì Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế chúng ta
Tôi cầu xin: "Phúc lành cho Giê-ru-sa-lem!"