122

Qhuas Lub Nroog Yeluxalees

  1Kuv zoo siab thaum lawv
   yaum kuv hais tias,
  “Peb cia li mus rau hauv tus TSWV
   lub tsev.”
  2Yeluxalees, nimno peb nyob ntawm
   no lawm,
  peb tabtom sawv ntawm koj tej roojvag sab hauv!

  3Yeluxalees yog lub nroog uas txhim
   kho dua tshiab, zoo nkauj thiab ruaj khov heev.
  4Yog lub chaw uas txhua xeem
   Yixalayees tuaj txoos ua ke
  ua tus TSWV tsaug raws li nws tau
   samhwm rau lawv lawm.
  5Qhov no yog lub zwmtxwv uas cov
  Yixalayees tej vajntxwv zaum txiav
   txim rau lawv cov pejxeem.

  6Thov Vajtswv pab lub nroog
   Yeluxalees kom muaj kev thajyeeb li no:
  “Thov kom cov neeg uas hlub koj
   muaj kev vammeej lawm yav tom ntej.
  7Thov kom muaj kev thajyeeb nyob
   sab hauv koj tus ntsayeej,
  thiab muaj kev kaj siab nyob hauv
   koj tej loog.”
  8Twb yog saib rau saum kuv tej
   kwvtij thiab tej phoojywg,
  mas kuv hais rau lub nroog Yeluxalees hais tias,
   “Thov kom koj nyob kaj siab lug.”
  9Twb yog saib rau saum tus TSWV
   uas yog peb tus Vajtswv lub tsev,
  mas kuv thiaj thov Vajtswv pab kom
   koj muaj kev vammeej.