122

Cầu xin Chúa ban phước cho Giê-ru-sa-lem

Bài ca đi lên từng bậc
  1Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng:
   “Chúng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.”
  2Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng ta đang đứng
   Trong các cổng của ngươi.

  3Giê-ru-sa-lem là cái thành được xây kiên cố
   Vách thành liên kết nhau thật vững vàng.
  4Các bộ tộc của Đức Giê-hô-va lên nơi ấy,
  Theo mệnh lệnh được ban cho dân Y-sơ-ra-ên
   Để cảm tạ danh của Đức Giê-hô-va.
  5Vì tại đó có lập các ngai phán xét
   Tức là các ngai nhà Đa-vít.

  6Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem;
   Nguyện người nào yêu mến ngươi sẽ được thịnh vượng.
  7Nguyện hòa bình ở trong tường thành ngươi,
   Và thịnh vượng trong các cung đền ngươi!
  8Vì anh em ta và bạn hữu ta,
   Ta nói rằng: “Nguyện hòa bình ở trong ngươi!”
  9Vì nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta,
   Ta sẽ cầu mong phước lành cho ngươi.