123

Bài ca thăng tiến

1Con ngước mắt lên nhìn Chúa,
Đấng ngự trị trên trời cao.
2Như mắt tôi tớ trông chờ tay chủ,
Mắt nữ tỳ nhìn tay bà chủ,
Mắt chúng con trông mong Chúa Hằng Hữu,
Thượng Đế chúng con,
Cho đến khi Ngài thương xót.
3Chúa Hằng Hữu!
Xin thương xót chúng con,
Xin thương xót chúng con,
Vì chúng con bị khinh bỉ quá nhiều .
4Chúng con chịu đựng ê chề,
Người an nhàn chế nhạo,
Kẻ kiêu ngạo khinh khi.