123

Lời cầu xin được thương xót

Bài ca khi đang đi lên đền thờ.

  1Lạy Chúa, tôi hướng lòng về Ngài,
   Đấng ngự trên thiên đàng.
  2Kẻ tôi mọi trông chờ nơi chủ mình,
   đứa tớ gái trông chờ bà chủ mình.
  Cũng vậy, chúng tôi trông chờ
   nơi Chúa là Thượng Đế chúng tôi.
   Chúng tôi trông chờ Ngài tỏ lòng thương xót.
  3Chúa ôi, xin thương xót chúng tôi.
   Xin thương xót chúng tôi vì chúng tôi đã bị sỉ nhục.
  4Chúng tôi mang sự sỉ nhục của những kẻ tự phụ,
   gánh sự hung hăng của kẻ tự phụ.