123

Klei Wah Lač Akâo Klei Yêhôwa Pap

Klei phung hiu nao kơ ƀuôn doh jăk mmuñ.
  1Ơ pô dôk ti jhưng mtao hlăm adiê,
   kơ ih yơh kâo kngưr ală!
  2Msĕ si ală phung dĭng buăl êkei dlăng kơ kngan khua êkei diñu,
   msĕ si ală sa čô dĭng buăl mniê dlăng kơ kngan khua mniê ñu,
  msĕ snăn ală hmei dlăng kơ Yêhôwa Aê Diê hmei,
   tơl ih pap kơ hmei.

  3Pap mñai kơ hmei đa, Ơ Yêhôwa, pap mñai kơ hmei đa,
   kyuadah hmei tŭ leh lu đei klei arăng bi êmut.
  4Mngăt hmei bŏ leh hŏng klei bi hlă mơ̆ng phung mdrŏng,
   leh anăn hŏng klei mưč mơ̆ng phung mgao.