123

Cầu xin sự thương xót của Chúa

Bài ca đi lên từng bậc
  1Con ngước mắt lên hướng về Chúa,
   Là Đấng ngự trên các tầng trời,
  2Như mắt đầy tớ
   Ngửa trông nơi tay ông chủ mình,
  Như mắt tớ gái
   Ngửa trông nơi tay bà chủ mình thể nào,
  Thì mắt chúng con cũng ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con thể ấy,
   Cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng con.

  3Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót chúng con, xin thương xót chúng con!
   Vì chúng con chán ngán sự khinh bỉ.
  4Linh hồn chúng con chán ngán
   Sự nhạo báng của kẻ tự phụ,
   Và sự khinh miệt của bọn kiêu căng.