124

Bài ca thăng tiến của Đa-vít

1Nếu Chúa Hằng Hữu không bênh vực chúng ta,
Y-sơ-ra-ên hãy lên tiếng:
2Nếu Chúa Hằng Hữu không bênh vực chúng ta,
Khi người ta dấy nghịch,
3Hẳn họ đã nuốt sống chúng ta Trong cơn giận phừng phừng,
4Nước hẳn đã tràn ngập,
Dòng nước đã cuốn lấp chúng ta,
5Thác lũ đã nhận chìm
Sinh mạng chúng ta.
6Chúc tụng Chúa Hằng Hữu,
Vì Ngài không phó chúng ta
Làm miếng mồi ngon cho họ.
7Chúng tá đã thoát!
Như chim thoát bẫy,
Bẫy gãy tan tành,
Chúng ta bay thoát.
8Ân cứu giúp từ Chúa Hằng Hữu,
Đấng sáng tạo vũ trụ.