124

Singx Nzung 124

Ceng Ziouv Weic Ninh Njoux I^saa^laa^en Mienh

Ndaawitv zoc nyei yangh faaux nzung.
  1Se gorngv Ziouv maiv caux yie mbuo yiem naaiv bung hnangv haaix nor?
   I^saa^laa^en Mienh dau maah!
  2Se gorngv Ziouv maiv caux yie mbuo yiem naaiv bung,
   win-wangv daaih mborqv yie mbuo wuov zanc,
  3se ninh mbuo qiex jiez yie mbuo hnangv njopc douz nor,
   ninh mbuo haih zorqv yie mbuo liemh nangh nyei naqv nzengc.
  4Wuom yiemx oix torngx yie mbuo mingh,
   wuom-seix oix yiemx yie mbuo gu'nguaaic,
  5domh wuom beqv yaac oix guaatv yie mbuo mingh.
  6Ceng Ziouv weic zuqc ninh maiv bun yie mbuo zuqc win-wangv hoic
   hnangv zuqc hieh ga'naaiv nyei nyaah betv nor.
  7Yie mbuo hnangv norqc yiem zaeng norqc mienh nyei koux biaux ndutv.
   Koux dangx, yie mbuo biaux ndutv daaih.
  8Tengx yie mbuo wuov dauh se Ziouv,
   dongh Zeix Lungh Zeix Ndau Wuov Dauh.