124

Aê Diê Jing Pô Bi Mtlaih Phung Ƀuôn Sang Ñu

Klei phung hiu nao kơ ƀuôn doh jăk mmuñ. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Tơdah amâo mâo Yêhôwa dôk tĭng drei,
   brei Israel lač snei,
  2“Tơdah amâo mâo Yêhôwa dôk tĭng drei,
   tơdah phung mnuih kgŭ ngă kơ drei,
  3diñu lun leh drei hdĭp,
   kyuadah diñu čuh leh ai ngêñ kơ drei.
  4Hlăk anăn êa kpuh mđung drei leh,
   êa êtăng đoh leh ti dlông drei;
  5hlăk anăn êa poh yă ktang găn leh ti dlông drei.”

  6Mpŭ mni kơ Yêhôwa,
   pô amâo jao ôh drei jing mnơ̆ng êgei diñu ƀơ̆ng!
  7Drei tlaih leh msĕ si čĭm
   mơ̆ng ñuăl phung wăk;
  ñuăl tĭ hĕ,
   leh anăn drei tlaih yơh.
  8Klei đru drei kbiă hriê mơ̆ng Yêhôwa,
   Pô Hrih adiê leh anăn lăn ala.