125

CHÚA Bảo Vệ Dân Ngài

Bài ca đi lên đền thánh

  1Phàm ai tin cậy CHÚA sẽ như Núi Si-ôn,
  Chẳng hề rúng động, nhưng cứ bền vững muôn đời.
  2Như các rặng núi bao quanh Giê-ru-sa-lem thể nào,
  CHÚA bao quanh con dân Ngài thể ấy,
  Từ nay cho đến đời đời.

  3Vì gậy cầm quyền của kẻ ác không được hành sử trên địa phận của người ngay lành,
  Nên tay người ngay lành không bị bắt buộc phải tham dự vào việc ác.

  4CHÚA ôi, xin ban phước cho những người tốt,
  Và cho những người có lòng ngay thẳng thật thà.
  5Nhưng đối với những kẻ bỏ Ngài để đi theo con đường lươn lẹo,
  Xin CHÚA trục xuất chúng chung với những kẻ làm điều ác.

  Nguyện hòa bình thịnh vượng đến trên I-sơ-ra-ên.