125

Vajtswv Haivneeg Nyob Tso Siab Plhuav

  1Cov neeg uas cia siab rau tus
   TSWV
  zoo ib yam li lub Roob Xi-oos uas muab tshem tsis tau,
  thiab nyob ntawm nws qhov chaw mus ibtxhis li.
  2Yog li ntawd, tus TSWV tsomkwm
   nws haivneeg
  thiab nyob puagncig lawv, tamsim
   no thiab mus ibtxhis
  ib yam li tej hauv roob thaiv lub nroog Yeluxalees.

  3Cov neeg siab phem yuav tsis tau kav
   cov neeg ncaj ncees lub tebchaws;
  yog cov neeg ncaj ncees yuam kev ua
   phem,
  mas cov neeg siab phem thiaj tau kav
   xwb.
  4Tus TSWV, thov koj ua zoo rau cov neeg uas ua zoo,
  thiab rau cov neeg uas coj raws li koj
   tej lus samhwm.
  5Tiamsis thaum koj rau txim rau cov
   neeg ua phem,
  thov koj rau txim rau cov neeg uas tso
   koj tseg lawm thiab.

  Thov kom cov Yixalayees muaj kev
   thajyeeb.