125

Singx Nzung 125

Ziouv Weih Gormx Ninh Nyei Baeqc Fingx

Yangh faaux nyei nzung.
  1Da'faanh kaux Ziouv nyei mienh hnangv ⟨Si^on Mbong⟩
   maiv zuqc ndanc dongz, zungv yiem taux yietc liuz.
  2Zuangx mbong hnangv haaix nor weih gormx Ye^lu^saa^lem,
   Ziouv hnangv wuov nor weih gormx ninh nyei baeqc fingx,
   yiem naaiv mingh taux yietc liuz.
  3Orqv mienh maiv duqv yietc liuz gunv
   paaiv bun kuv mienh nyei buonc deic-bung.
  Nzauh heix kuv mienh
   haih sung buoz zoux orqv sic.
  4O Ziouv aac, tov zoux longx bun longx nyei,
   caux hnyouv zingx nyei mienh.
  5Mv baac haaix dauh huin mingh gan hnyouv njuotv mienh nyei jauv,
   Ziouv oix dorh ninh mbuo caux jienv orqv mienh yietc jauv mingh.
  Tov bun I^saa^laa^en duqv baengh orn.