125

Đức Giê-hô-va bảo vệ con dân Ngài

Bài ca đi lên từng bậc
  1Những người tin cậy Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn,
   Không rúng động nhưng tồn tại đời đời.
  2Các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thể nào
   Đức Giê-hô-va cũng vây phủ con dân Ngài thể ấy.
   Từ bây giờ cho đến đời đời.
  3Vì vương trượng kẻ ác
   Sẽ không được đặt trên sản nghiệp của người công chính,
  Để người công chính không nhúng tay
   Vào việc gian ác.
  4Lạy Đức Giê-hô-va, xin làm điều tốt lành cho người lành
   Và cho người có lòng chính trực.
  5Còn về những kẻ đi theo đường cong quẹo,
   Đức Giê-hô-va sẽ đuổi chúng đi chung với kẻ làm ác.
   Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!