126

Cảm Tạ CHÚA Vì Những Người Bị Lưu Ðày Ðược Hồi Hương

Bài ca đi lên đền thánh

  1Khi CHÚA đem những người bị lưu đày trở về Si-ôn,
  Chúng tôi như người nằm mơ.
  2Miệng chúng tôi vui cười không ngớt;
  Lưỡi chúng tôi lớn tiếng reo mừng.
  Bấy giờ người ta bàn tán với nhau giữa các dân rằng,
  “CHÚA đã làm những việc lớn lao cho họ.”
  3Thật CHÚA đã làm những việc lớn lao cho chúng tôi;
  Chúng tôi rất đỗi vui mừng!

  4Lạy CHÚA, xin tiếp tục cho những người bị lưu đày trở về,
  Như nước mưa đổ vào những dòng suối cạn ở Miền Nam.
  5Những người đi ra gieo giống mà tuôn tràn giọt lệ,
  Ắt sẽ gặt hái cách vui mừng.
  6Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra gieo,
  Chắc chắn sẽ trở về với tiếng reo mừng,
  Mang đầy những bó lúa chín vàng.