126

Singx Nzung 126

Zuqc Guaatv Mingh Duqv Nzuonx Daaih Ceng Ziouv

Yangh faaux nyei nzung.
  1Ziouv bun ⟨Si^on⟩ nzuonx daaih duqv longx hnangv loz wuov zanc,
   yie mbuo hnangv mbeix buatc nor.
  2Yie mbuo nyei nzuih ziouc qaqv jatv,
   yie mbuo nyei mbietc yaac njien-youh nyei heuc.
  Wuov zanc maanc guoqv mienh gorngv,
   “Ziouv weic ninh mbuo zoux hlo haic nyei sic.”
  3Ziouv weic yie mbuo zoux hlo haic nyei sic,
   yie mbuo ziouc njien-youh haic.
  4O Ziouv aac, tov bun yie mbuo nzuonx daaih duqv longx hnangv loz wuov nor,
   hnangv ⟨Negepc⟩ nyei wuom liouc njiec ndoqv-nzuonx.
  5Tov bun liouc jienv wuom-mueic zuangx nyei mienh
   duqv njien-youh nyei heuc jienv siou.
  6Liouc jienv wuom-mueic
   dorh nyim cuotv mingh zuangx nyei mienh,
  oix njien-njien youh youh nyei heuc,
   dorh jienv ninh nyei mbiauh zeiv nzuonx.