126

Cảm tạ Chúa đã đưa dân Ngài từ lưu đày trở về

Bài ca đi lên từng bậc
  1Khi Đức Giê-hô-va đã đưa những người bị lưu đày của Si-ôn trở về,
   Thì chúng con như người nằm mơ.
  2Bấy giờ miệng chúng con đầy tiếng vui cười,
   Lưỡi chúng con reo mừng ca hát.
  Trong các dân ngoại, người ta nói rằng:
   “Đức Giê-hô-va đã làm cho họ những việc vĩ đại”
  3Thật, Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng con những việc vĩ đại,
   Vì thế, chúng con vui mừng.

  4Lạy Đức Giê-hô-va, xin đưa chúng con trở về từ cảnh lưu đày,
   Như nước đổ về các dòng suối cạn ở Nê-ghép!
  5Người nào gieo giống trong nước mắt
   Sẽ gặt hái cách vui mừng.
  6Người nào vừa đi vừa khóc,
   Đem giống ra vãi,
  Chắc sẽ trở về cách vui mừng,
   Mang bó lúa mình.