128

Phước Hạnh của Người Kính Sợ CHÚA

Bài ca đi lên đền thánh

  1Phước cho người kính sợ CHÚA,
  Người đi trong đường lối Ngài.

  2Bạn sẽ hưởng hoa lợi của tay mình;
  Bạn sẽ được phước và thịnh vượng.
  3Vợ bạn sẽ như cây nho sai trái trong nhà bạn;
  Con cái bạn sẽ như các chồi ô-liu quanh bàn bạn.
  4Kìa, người nào kính sợ CHÚA sẽ được phước như vậy.

  5Nguyện CHÚA ban phước cho bạn từ Si-ôn.
  Nguyện suốt đời bạn chứng kiến những phước hạnh của Giê-ru-sa-lem.
  6Nguyện bạn được nhìn thấy con cháu của con cái bạn.
  Nguyện hòa bình thịnh vượng đến trên I-sơ-ra-ên.