128

Bài ca thăng tiến

1Phúc cho người kính sợ Chúa Hằng Hữu,
Vâng giữ đường lối Ngài,
2Vì sẽ hưởng kết quả công lao mình,
Được hạnh phúc, an lành
3Vợ đảm đang vui việc gia thất,
Như giàn nho tươi ngọt trong vườn,
Bên bàn ăn con cái quây quần,
Vươn sức sống như chồi ô-liu.
4Người nào kính sợ Chúa Hằng Hữu,
Hẳn được phúc như thế.
5Từ Si-ôn, Chúa ban phúc cho anh,
Trọn đời anh thấy ân lành của Sa-lem,
6Phải, anh sẽ thấy cháu chắt mình,
Và Y-sơ-ra-ên vui hưởng thái bình.