128

Nqi Zog rau Tus uas Mloog Tus TSWV Lus

  1Cov neeg uas mloog tus
   TSWV lus
  thiab ua raws li tus TSWV tej lus
   samhwm yog cov uas tau kev kaj siab.

  2Koj yuav noj tej uas koj txhais tes khwv tau los;
  koj yuav muaj kev zoo siab thiab koj
   lub neej yuav vammeej.
  3Koj tus pojniam yuav zoo ib yam li
  tsob txiv hmab uas txi txiv ncw heev
   hauv koj lub tsev,
  koj cov menyuam yuav zoo ib yam li tej ntsuag ntoo roj
   uas nyob puagncig koj lub rooj mov.
  4Tus neeg uas mloog tus TSWV lus
   yuav tau koob hmoov nplua mias li ntawd.

  5Thov tus TSWV foom koob hmoov
   saum Xi-oos los rau koj!
  Thov kom koj tau pom lub nroog
   Yeluxalees vammeej mus tas koj simneej!
  6Thov kom koj muaj txojsia nyob
   ntev thiab pom koj tej xeebntxwv.

  Thov kom cov Yixalayees muaj kev
   thajyeeb.